APLIKACE

PRAKTICKÉ DOPORUČENÍ, POUŽITÍ A DÁVKOVÁNÍ

AZOTER je zvláště vhodné použít na půdách s obsahem humusu nad 1 % a hodnotou pH v rozmezí 5,0 – 8,5. Nejvhodnější je aplikace na středně těžkých půdách. Na extrémně lehkých písčitých a silně kyselých půdách se aplikace AZOTERU nedoporučuje.

Specifikace použití

Bakteriální hnojivo AZOTER® se používá před setím. Optimální použití je 10 – 14 dní před setím. V zemědělské prvovýrobě se však aplikuje těsně před setím, resp. výsadbou pěstovaných plodin nebo přímo při setí s okamžitým zapracováním do půdního profilu, aby mikroorganismy nebyly vystaveny dlouhodobě silnému slunečnímu záření.

Aplikace
a) Aplikace postřikovači:

Aplikuje sa postrekovačmi na povrch pôdy. Riedi sa vodou v pomere 1:30 – 1:50 l v závislosti od postrekovacích mechanizmov, s následným zapracovaním do pôdy pomocou diskov, resp. kompaktorov, kultivátorov nakoľko dlhodobé intenzívne UV žiarenie nepriaznivo pôsobí na vitalitu baktérií. Miešateľnosť prípravku je dobrá, dá sa miešať a spoločne aplikovať s preemergentnými herbicídmi. Pracovný tlak by nemal prekročiť hodnotu 2,5 atm. Doporučená dávka je 10 l na 1ha (min. však 150 l pripraveného roztoku na 1 ha), pričom deklarované hodnoty zaručujú účinok, ktorým sa dá výrazne znížiť dávka klasických priemyselných hnojív.

b) Aplikace aplikátory:

Dalším způsobem použití AZOTERU je aplikace aplikátory namontovanými na kultivační zařízení, pomocí nichž se zajistí okamžité a přímé zapravení aplikovaného AZOTERU do půdního profilu, zároveň se snižují aplikační náklady a zjednodušuje se samotný pracovní úkon. Aplikace bakteriálního hnojiva pomocí aplikátorů s objemem nádrže 200 a 400 litrů montovaných napevno na používanou mechanizační techniku (kompaktor, disky, kultivátor) s regulovatelným pracovním záběrem podle šířky používané pracovní techniky. Tento aplikátor je také vybaven vlastní řídicí jednotkou a elektromotorem, který je napojen na baterii traktoru. Do nádrže aplikátoru se aplikuje koncentrát AZOTERU nebo je možné ředění s vodou v poměru 1:1.

Možná je aplikace i pomocí aplikátorů s objemem nádrže 400 a 600 litrů s regulovatelným pracovním záběrem do 10 m umístěných na tříbodovém předním závěsu traktoru (není potřebný přední kardanový vývod, protože aplikátor je vybaven vlastní řídicí jednotkou a elektromotorem, který je napojen na baterii traktoru). Do nádrže aplikátoru se aplikuje koncentrát Azoteru nebo je možné ředění s vodou v poměru 1:1.

Předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a ochranu životního prostředí

AZOTER je z toxikologického hlediska látka neškodná a svým složením neohrožuje životní prostředí. Zacházení s přípravkem nevyžaduje zvláštní opatření z hlediska ochrany zdraví a životního prostředí. Po skončení práce s výrobkem je dostačující umýt se mýdlem a teplou vodou.

Dodávka a balení přípravku

AZOTER se dodává ve vratných obalech o objemu 20 l, 25 l, 30 l, 50 l, 60 l HDPE a 1000 l IBC opatřených etiketou. Přípravek je třeba skladovat v suchých, chladných a větratelných prostorách odděleně od poživatin, krmiv, léků a obalů od těchto látek. Při dlouhodobém skladování do 2 měsíců je třeba zajistit teplotu skladovacího prostoru do 5 °C.

Doba použitelnosti

při teplotě do 5 °C

při teplotě do 15 °C

2 měsíce od data výroby

3 týdny od data výroby

Dosavadní legislativní zařazení bakteriálních biohnojiv AZOTER, AZOTER SC, AZOTER F, AZOTER B, AZORHIZ je v kategorii půdních pomocných látek.
Přípravek AZOTER je schválen pro použití v ekologickém zemědělství, zaregistrovaný mezinárodní společností BIOKONTROLL.
Reg. No: 02.5/710/7/2009/
Council Regulation (EC) No: 834/2007 and CR No: 889/2008 (EC) Annex I.

Výrobce:

AZOTER TRADING S.R.O.

Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava 4, Slovakia
IČO: 46911120, DIČ: 2023660826IČ, IČ DPH: SK2023660826