TAK TO PROBÍHÁ V PŮDĚ

Půdní mikroorganismy mobilizují z organických i minerálních forem pro rostliny důležité biogenní prvky a uvolňují nebo vylučují do prostředí různé vitamíny, antibiotika a aktivizující látky (stimulátory), proto mikrobiální život v půdě rozhoduje o celé řadě procesů podmiňujících průběh různých fyzikálně-chemických procesů specificky ovlivňujících zásobování kořenů rostlin živinami. Půdní bakterie ve významné míře ovlivňují celkovou produktivitu půdy a kvalitu rostlinné produkce. Vážou vzdušný dusík, zpřístupňují těžko přístupné formy živin např. fosforu, podílejí se na mineralizaci organických látek a urychlují rozklad rostlinných zbytků resp. primární organické hmoty v půdě, čímž ovlivňují půdotvorný proces a formování vlastností půdy.

Bakteriální preparáty AZOTER díky svému složení obnovují mikrobiální život v půdě, čímž zvyšují úrodnost a produktivitu půd, což má příznivý dopad i na kvalitu vypěstované produkce. Bakteriální hnojiva AZOTER obsahují tři druhy kmenů bakterií, které se podílejí na asymbiotické fixaci vzdušného dusíku, podporují rozkladné procesy organické hmoty v půdě, napomáhají zpřístupňování důležitých makrobiogenních prvků, zejména fosforu, v půdě z nerozpustných forem na formy přístupné. Vzhledem k vysoké koncentraci bakterií obsažených v hnojivu se po aplikaci AZOTERU výrazně zvýší množství bakteriální mikroflóry v půdě. AZOTER obsahuje kmeny bakterií Azotobacter chroococcum a Azospirillum brasilense, které se podílejí na asymbiotické fixaci vzdušného dusíku, zpřístupňují ho pro rostliny, Bacillus megaterium se na druhé straně podílí na zpřístupňování fosforu.

obr poda CZ uprava
N

60-80 kg

za optimálních podmínek 100 – 150 kg

Vázání vzdušného dusíku

Dusík patří mezi základní makrobiogenní prvky, je označován jako prvek, který je „ motorem růstu“. Zásoby dusíku v půdách přímo závisejí na zásobách humusu. Jelikož horniny prakticky neobsahují dusík, obohacování půdy tímto prvkem je spjato s biologickou akumulací volného atmosférického dusíku. Atmosféra je bohatým zdrojem dusíku, obsah dusíku se uvádí na úrovni 78,09 objemových procent, což po přepočtu na plochu 1 ha představuje množství 75 000 tun N2, problémem však je silná trojitá vazba mezi atomy dusíku, pro kterou rostliny nedokáží přijmout atmosférický dusík a zapojit ho do svého látkového metabolismu. Mikroorganismy tuto silnou trojnou vazbu svým enzymatickým aparátem dokáží rozbít. Zvýšení efektivity fixace vzdušného dusíku pomocí bakterií se podařilo docílit vhodným výběrem kmenů, které jsou perspektivní nejen z hlediska velmi efektivního asymbiotického vázání vzdušného dusíku, ale jsou schopny se po aplikaci do půdy velmi intenzivně rozmnožovat, čímž se množství fixovaného dusíku přístupného pro rostliny výrazně zvýší. Bakteriální hnojiva AZOTER obsahují vysoce efektivní kmeny asymbiotických bakterií (Azotobacter chroococcum a Azospirillum brasilense), které dokáží syntetizovat- fixovat během vegetačního období pěstovaných rostlin velké množství dusíku. Množství fixovaného a pro rostliny přijatelného dusíku se pohybuje na úrovni 60 – 80 kg, přičemž za optimálních podmínek činí 100 – 150 kg N.ha-1, což snižuje spotřebu klasických dusíkatých hnojiv cca. na polovinu a v konečném důsledku výrazně zlepšuje ekonomiku pěstování plodin.

P

30-40 kg

za optimálních podmínek 60 – 80 kg

Zpřístupňování fosforu z nerozpustných forem

Obsah celkového fosforu v půdách ČR je ve srovnání s obsahy N, K, Ca i Mg nejnižší (Pt = 0,03 – 0,2 %), je tvořen organickou i anorganickou frakcí, přičemž ve většině našich půd mírně dominuje anorganický (25 – 98 %) fosfor nad organickým (2 -75 %) fosforem jako důsledek převážně minerálního charakteru našich půd. Podstatná část fosforu (92 – 99 %) nacházejícího se půdě je pro rostliny nepřijatelná. Jen 1 – 8 % z celkové zásoby P dokážou rostliny využít pro tvorbu úrody. Zpřístupňování fosforu do formy rozpustné ve vodě se v půdě uskutečňuje i biologickou cestou. Dobrá biochemická aktivita půdní mikroflóry pozitivně ovlivňuje uvolňování fosforu z těžko rozpustných sloučenin. Bacillus megaterium uvolňuje vázaný fosfor, mění v půdě existující trikalciumfosfát na dikalciumfosfát a tím zpřístupňuje sloučeniny fosforu pro pěstované rostliny. Množství takto uvolněného fosforu odpovídá na konci vegetačního období cca 30 – 40 kg fosforu v čistých živinách a za optimálních podmínek až 60 – 80 kg fosforu.

K

30-40 kg

Mobilizace draslíku a urychlení rozkladných procesů posklizňových zbytků

Pomocí aplikovaného AZOTERU v kombinaci s přítomnou celulózou rychle narůstá počet bakterií přítomných v půdě rozkládajících posklizňové zbytky. Tyto bakterie urychlí proces rozkladu půdní organické hmoty a posklizňových zbytků. Rychlý rozklad a mineralizace organických látek v půdě jsou podmíněny současnou činností různorodých skupin mikroorganismů (např. azotobacteru a celulolytických bakterií). V uvedeném procesu činností mikroorganismů dochází k mobilizaci – uvolňování draslíku z těžko rozpustných organických sloučenin na formy přístupné pro rostliny, množství takto uvolněného draslíku se pohybuje na úrovní 30 – 40 kg v čistých živinách. Využití stimulačního efektu AZOTERU při urychlení rozkladných procesů u posklizňových zbytků (sláma obilovin, řepky, kukuřice) je důležité, protože některé plodiny po sklizni hlavního produktu zanechávají na poli velké množství posklizňových zbytků lignocelulózového charakteru, se širokým poměrem C : N, které v případě nerozložení inhibují klíčení vysetých semen a jsou také živnou půdou pro různé druhy plísní, které infikují mladé vzcházející rostliny v počátečních stadiích růstu, čímž zhoršují zdravotní stav pěstovaných plodin, což má negativní dopad na úrodu.

ZVYŠUJE ÚRODNOST PŮDY A ZÁROVEŇ CHRÁNÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Výhody použití AZOTERU:
 • snižuje spotřebu klasických dusíkatých hnojiv cca. na polovinu, protože váže vzdušný molekulový dusík – množství nafixovaného dusíku a přijatelného rostlinami je na úrovni 60 – 80 kg, za optimálních podmínek do 100 – 150 kg.N ha-1 (množství atmosférického dusíku nad plochou 1 ha činí 75000 tun),
 • zvyšuje využitelnost aplikované minerální výživy a existující zásoby živin v půdě,
 • obsahuje ve srovnání s jinými preparáty na bázi bakterií absolutně největší hustotu vitálních zárodků bakterií, tj 4.109 zárodků v 1 ml hnojiva,
 • zlepšuje biologické vlastnosti půd a zároveň obnovuje mikrobiální život v půdě,
 • zvyšuje a zpřístupňuje fosfor pro rostliny z nerozpustných sloučenin. Množství uvolněného fosforu odpovídá 30 – 40 kg P.ha-1, za optimálních podmínek až 60 – 80 kg fosforu,
 • podporuje proces rozkladu posklizňových zbytků, slámy a organické hmoty v půdě, což způsobuje postupné zvyšování půdní úrodnosti a vytváří vhodné seťové lůžko,
 • urychluje uvolňování živin a rozklad aplikovaných digestátov,
 • působí synergicky a zvyšuje účinnost společně aplikovaných organických hnojiv (hnůj, kejda, močůvka a zelené hnojení),
 • pozitivně ovlivňuje strukturní vlastnosti a zrnitost půdy,
 • zlepšuje vzdušný a vodní režim v půdě, který v konečném důsledku má příznivý vliv na přijatelnost živin z půdy,
 • „bakterie nacházející se v přípravku AZOTER, působí neutrální. Prostředí, ve kterém se zdomácní postupně upravují na hodnotu neutrální půdní reakce,“
 • posiluje přirozenou obranyschopnost rostlin a zlepšuje jejich kondici.,
 • zvyšuje kvantitu a kvalitu produkce (snížení mykotoxinů a dusičnanů),
 • pozitivně ovlivňuje celkovou ekonomiku pěstitelské soustavy,
 • využití i v ekologickém zemědělství,