AZOTER – účinná pomoc v biologickom boji proti bielej hnilobe  a fuzariózam už pôde.  

Doc. Ing. Ladislav Varga, PhD., Produktový manažér, AZOTER,  s.r.o.

 

Neustále stupňovaný tlak na rastlinnú výrobu najmä v oblasti kvality produkcie a jej zlepšenia, ktorá v posledných rokoch výrazne ovplyvňuje ekonomiku podnikov núti pestovateľov hľadať nové riešenia a prístupy v celej pestovateľskej technológii, nielen z pohľadu výživárskych a ochranárskych zásahov, ale aj z pohľadu prevencie. Každý pestovateľský rok je niečím odlišný, vplyv ročníka (priebeh počasia, množstvo a rozdelenie zrážok, výskyt chorôb atď.) má výrazný vplyv na celú pestovateľskú sústavu, to potvrdzujú mnohé experimentálne pracoviská a poľnohospodárska prax. Pestovateľský ročník 2014 bol z hľadiska infekčného tlaku vyvíjaného na zdravotný stav pestovaných plodín veľmi náročný. Cieľom pestovateľov je dopestovať dostatočné množstvo kvalitných poľnohospodárskych produktov bez negatívneho dopadu na životné prostredie, bez ujmy na pôdnu úrodnosť a pri rešpektovaní podmienok ekonomickej efektívnosti poľnohospodárskej výroby, čo si však vyžaduje efektívne a flexibilné reagovanie pestovateľov na meniace sa podmienky a nové prístupy najmä v oblasti doteraz mnohými podceňovanej a ňou je prevencia.

V podmienkach Slovenska je za jednu z najvýznamnejších chorôb slnečnice ročnej a kapusty repkovej pravej, formy ozimnej považovaná biela hniloba spôsobená hubou Sclerotinia sclerotiorum.

Huba Sclerotinia sclerotiorum môže infikovať všetky časti rastliny slnečnice: korene, stonku, listy, puky a úbory. Veľká škodlivosť huby S. sclerotiorum je  zvýraznená aj možnosťou spôsobiť tri rôzne formy ochorenia slnečnice, ku ktorým patria hniloba spodnej časti stonky, hniloba strednej časti stonky a hniloba úborov. Patogén môže spôsobiť aj odumieranie klíčnych rastlín, vädnutie celej rastliny, prípadne časti rastliny a deštrukciu pukov slnečnice.

Na druhej strane k najnápadnejším príznakom bielej hniloby na repke ozimnej patrí vädnutie a núdzové dozrievanie rastlín, dobre viditeľné až v čase dozrievania. Na stonkách sa tvoria hnedé škvrny, ktoré sa môžu rozširovať po obvode stonky, čo spôsobuje úplné odumieranie rastlín. Rastliny repky patogén infikuje askospórami v rastovej fáze kvitnutia. Škodlivosť ochorenia môže byť veľmi vysoká a zníženie úrod v rokoch epidemického výskytu môže dosiahnuť aj 50%.

     Huba S. sclerotiorum prežíva v pôde vo forme sklerócií, ktoré sa tvoria vo vnútri alebo na povrchu napadnutých rastlinných pletív a zabezpečujú pretrvávanie patogéna v pôde veľmi dlhé obdobie. Skleróciá môžu v pôde prežívať aj sedem rokov. K ochrane proti hube S. sclerotiorum je možne využiť preventívne, agrotechnické, chemické i biologické spôsoby.

Okrem bežne zaužívaných ochranných opatrení, z ktorých najdôležitejším v boji proti bielej hnilobe je dodržanie osevných postupov s vylúčením hostiteľských druhov, pestovanie plodín na nezamorených pôdach a aj ničenie hostiteľských burín. Na biologický boj proti hube Sclerotinia sclerotiorum je možné využiť aj antagonistické huby, napr. Coniothyrium minitans a Trichoderma spp., (T. harzianum, T. atroviridae). Sú to jediní paraziti, schopní efektívne bojovať proti hube S. sclerotiorum v poľných podmienkach.

Coniothyrium minitans je úzko špecializovaným mykoparazitom infikujúcim skleróciá húb z rodu Sclerotinia. C. minitans má schopnosť parazitovať a spôsobiť degradáciu sklerócií fytopatogénnych druhov Sclerotinia sclerotiorum, S. trifoliorum, S. minor a S. cepivorum. Mykoparazit C. minitans preniká do sklerócií vytvárajúce huba S. sclerotiorum.

Princíp pôsobenia biologických preparátov obsahujúcich spóry huby Coniothyrium minitans spočíva v ich aplikácii do pôdy, kde infikujú a parazitujú v pôde prítomné skleróciá huby S. sclerotiorum, degradujú ich a v priebehu niekoľkých mesiacov ich úplne zničia. K rozvoju spór mykoparazita dochádza najmä v prevzdušnenej povrchovej vrstve pôdy do hĺbky asi 10 cm, pri teplotách nad 1°C. Pri teplote 5°C C. minitans infikuje skleróciá počas 110 dní od ošetrenia. Ak teplota poklesne pod 0°C (pri zamrznutí pôdy) huba C. minitans zastavuje svoj vývoj. Po zvýšení teploty pôdy začína mykoparazitická huba znovu parazitovať ďalšie skleróciá.

Účinnosť odstránenia zdrojov infekcie z povrchovej vrstvy pôdy sa pohybuje od 95 do 100%. Bol zistený priaznivý vplyv C. minitans na výšku úrody a hmotnosť tisícich nažiek (Bokor, 2013). Prínosom ochrannej stratégie s použitím biologickej prevencie je aj ozdravenie pôdy, postupné zničenie zdroja inokula patogéna S. sclerotiorum v pôde a prerušenie jeho vývojového cyklu.

Aplikácia a plytké zapracovanie spór mykoparazita do pôdy sa môže vykonať pred sejbou repky či slnečnice, alebo priamo na strnisko silne napadnutého porastu repky ozimnej, resp. slnečnice, kde môže dôjsť k priamej kontaminácii novo vytvorených sklerócií huby S. sclerotiorum na povrchu pozemku.

Na báze mykoparazita C. minitans bolo vyvinutých niekoľko preparátov a AZOTER SC a AZOTER F sú jedni z nich. Výrobky firmy AZOTER obsahujú spóry húb Coniothyrium minitans a Trichoderma spp., (T. atroviridae) a tým vytvára účinnú pomoc pre ochranu pôdy a prevenciu proti bežným chorobám poľnohospodárskych plodín t.j. bielej hnilobe (Sclerotinia sclerotiorum) a fuzariózam .

Fuzariózy predstavujú vážnu hrozbu pri pestovaní mnohých poľných plodín. Kolonizujú nadzemné a podzemné časti rastlín, buď primárne alebo sekundárne. V pôde tvoria bežnú súčasť mikroflóry a je prakticky ťažké nájsť v poľnohospodárskych pôdach rastlinné zvyšky, ktoré by okrem iných mikroorganizmov neboli kolonizované aspoň jedným druhom z rodu Fusarium. Zahraničné zdroje uvádzajú, že 81 zo 101 ekonomicky významných rastlinných druhov má aspoň jednu chorobu, ktorej pôvodcom je nejaký druh z rodu Fusarium.V podmienkach SR huby z rodu Fusarium napádajú okrem obilnín a kukurice aj krmoviny, zemiaky, zeleninu aj divo rastúce trávy. Parazitická huba Trichoderma atroviridae účinne ničí spóry fuzárií už v pôde. Ak táto ochrana neprebehne v pôde, tak následne dochádza k intenzívnemu množeniu spór a k produkcii mykotoxínov. Kmene z rodu Trichoderma spp. vytvárajú mohutnú a dlhotrvajúcu kolonizáciu povrchu koreňov, prenikajú do epidermálnych buniek koreňov. Toto spojenie rastlín s koreňovými mikroorganizmami vyvoláva podstatné zmeny v metabolizme rastlín, ktoré sú takýmto spôsobom chránené pred celým radom patogénov. Kolonizácia koreňov druhmi z rodu Trichoderma tiež často zvyšuje rast a rozvoj koreňovej sústavy, produkciu rastlín, rezistenciu voči abiotickým stresom a príjem a využiteľnosť živín.

Úspešnosť húb z rodu Trichoderma spp. využívaných ako bioagens podporuje aj ich vysoká reprodukčná schopnosť, schopnosť prežívať nepriaznivé podmienky, efektívny príjem živín, schopnosť prispôsobovať si rizosféru a tiež vysoká agresivita proti fytopatogénnym hubám a efektívne zvýšenie rastu rastlín vrátane ich obranných mechanizmov.

Pozitívny vplyv účinku parazitickej plesne sa prejavuje aj v napádaní okrem zástupcov rodov Fusarium aj iných rodov ako sú Pythium, Rhizoctonia a Botrytis, pričom Trichoderma atroviridae má výrazný stimulačný vplyv nielen na dynamiku rastu rastlín, ale aj na odolnosť rastlín a to zlepšením obranných reakcií pestovaných plodín.

Výskumu a vývoju technológií na masívnu produkciu spór huby Trichoderma pre účely biologickej ochrany rastlín sa vo svete venuje veľká pozornosť. Na Slovensku sa za priekopníka v tejto oblasti považuje pán Doc. Ing. Vladimír Farkaš, DrSc., ktorý v oblasti mikrobiológie a enzymológie sacharidov získal mnohé ocenenia a je autorom resp. spoluautorom 13 patentov a patentových prihlášok. Licenciu na konečné využitie technológie na masívnu produkciu spór huby Trichoderma na biologickú ochranu rastlín vlastní firma AZOTER s.r.o.

Okrem už uvádzaných pozitív aplikácie AZOTERU SC a AZOTERU F v prevencii a v biologickom boji proti hubovým chorobám je nezanedbateľnou aj jeho druhá stránka a to, jeho využite vo výžive rastlín.

Totiž okrem uvedených mykoparazitických húb vysoká koncentrácia baktérií nachádzajúca sa v kvapalných hnojivách AZOTER po aplikácii výrazne zvýši množstvo bakteriálnej mikroflóry v pôde. AZOTER obsahuje tri druhy kmeňov baktérií, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri udržiavaní a obnove biologických vlastností a produktivity pôdy. Podieľajú sa na asymbiotickej fixácii vzdušného dusíka, podporujú rozkladné procesy organickej hmoty v pôde, napomáhajú sprístupňovaniu dôležitých makrobiógenných prvkov v pôde z nerozpustných foriem na formy prístupné. Azotobacter chroococcum a Azospirillum braziliense sa podieľajú na asymbiotickej fixácii vzdušného dusíka, sprístupňujú ho pre rastliny, Bacillus megatherium na druhej strane sa podieľa na sprístupňovaní fosforu.

Významný je i antagonistický vzťah Azotobactera k niektorým patogénom, najmä zástupcov rodov Fusarium, Alternaria a Penicillium spôsobujúcich vážne hubové ochorenia.

 

 

AZOTER- prvý na európskom trhu s bakteriálnymi biohnojivami

Spoločnosť AZOTER s.r.o. je od roku 1995 priekopníkom na európskom trhu vo výrobe bakteriálnych biohnojív a ich veľkoplošného použitia v poľnohospodárskej prvovýrobe, má dlhoročné skúsenosti v oblasti výživy a prevencie. Hlavná myšlienka biohnojiva AZOTER viazanie vzdušného dusíka a sprístupňovanie nevyužitých ťažkorozpustných fosfátov v pôde, ako aj ekonomický efekt znižovania nákladov v poľnohospodárskej prvovýrobe bola pred 20-mi rokmi pokroková a stretávala sa z mnohými protirečeniami. Dnes už málokto pochybuje o účinnosti bakteriálneho hnojiva AZOTER. Vlastná výrobňa a výrobno-vývojársky team sú garanciou kvality a vynaložené dlhoročné úsilie na vývoji nových technológií v oblasti špeciálneho výberu jednotlivých kultúr baktérií a získanie ich najvyššej vitality a virulencie sa prinavrátilo prostredníctvom spokojnosti našich pestovateľov.

Mnohí pestovatelia nielen na Slovensku ale aj V Českej republike, v Maďarsku, v Chorvátsku či v Indii majú už dlhoročné pozitívne skúsenosti s aplikáciou AZOTERu.

 

Viac informácií nájdete na stránke: www.azoter.sk

Zoznam použitej literatúry je k dispozícii u autora.