Benefity aplikace bakterialnich produktu z pohledu celkove ekonomiky v prvovyrobe

Současná složitá situace na trhu s průmyslovými hnojivy přináší mnoho otázek, nejen z pohledu dobilancování chybějících živin při pěstování plodin, ale také z pohledu celkové ekonomiky jejich produkce. Enormní nárůst cen průmyslových hnojiv v kombinaci s jejich nedostupností, způsobil zemědělcům nemalé problémy. Jaký přístup v doplňování potřebných živin zvolit v rozdílných půdně-klimatických podmínkách? Aplikovat snížené dávky průmyslových hnojiv, které zohledňují momentálně existující ceny hnojiv na trhu? Nebo využít jiných přístupů, které sice nemohou v plné míře nahradit všechny potřebné živiny odčerpané dosahovanými vysokými výnosy zemědělských plodin, ale mohou výrazně zmírnit dopad absence snížených dávek hlavních makrobiogenních prvků?

Jedním z řešení je využití mikrobiologických preparátů – bakteriálních hnojiv obsahujících kmeny bakterií, které hrají důležitou roli při udržování a obnově biologických vlastností a produktivity půdy. Podílejí se na asymbiotické fixaci vzdušného dusíku, podporují rozkladné procesy organické hmoty v půdě, napomáhají zpřístupňování důležitých makrobiogenních prvků v půdě z nerozpustných forem na formy přístupné.

Působením bakteriálního biohnojiva AZOTER® dochází k neustálému zásobování rostlin důležitými makro a mikrobiogenními prvky spolu s růstovými fytohormony a vitaminy pro rostliny přijatelné a okamžitě využitelné formě schopné efektivně se zapojit do látkového metabolismu rostliny. Ztráty živin prostřednictvím kapalných a plynných ztrát na rozdíl od průmyslových hnojiv jsou eliminovány. V důsledku obnoveného mikrobiálního života v půdě a intenzivní bakteriální činností v procesu metabiózy, se urychlí rozklad posklizňových zbytků rostlin anorganických látek v půdě, což vede ke zlepšení vzdušného a vodního režimu v půdě a zároveň se zvyšuje.

Ekonomika použití AZOTER®

Prostřednictvím aplikace samotného přípravku AZOTER® v dávce 10 litrů na hektar dostáváme profit  v hodnotě:

1.) Množství nafixovaného dusíka v průběhu vegetace pomocí bakterií v hnojivě AZOTER® a přijatelného rostlinami je na úrovni 60 – 80 kg, za optimálních podmínek do 100 – 150 kg.N ha-1

» bereme-li jen v potaz minimální množství nafixovaného dusíka 60 kg/ha, při jeho staré ceně 17-21 Kč za  1 kg  z roku 2020 z ceny průmyslových hnojiv to představuje ….……1020 Kč na ha

2.) Množství uvolněného (zpřístupněného) fosforu v průběhu vegetace z těžko přístupných forem odpovídá 30 – 40 kg P.ha-1 , za optimálních podmínek  60 – 80 kg fosforu v čistých živinách

» bereme-li jen v potaz minimální množství zpřístupněného fosforu 30 kg/ha, při ceně kolem 3550 Kč za 1 kg , to představuje  ………1050 Kč na ha

+ přidaná hodnota:

3.) Cena za mykoparazitickou hubu Coniothyrium minitans se na trhu pohybujev rozpětí ……..…1000 – 2600 Kč na ha

4.) Cena za mykoparazitickou hubu Trichoderma atroviride se na trhu pohybuje v rozpětí ……….. 450 – 2600 Kč na ha

Dohromady po sečtení minimálních vyčíslených hodnot se zemědělec dostává na částku necelých 3120 Kč/ha aplikačních nákladů vynaložených za nákup AZOTER®

Při kalkulaci jsme použili starší ceny hnojiv z roku 2020, ne tyto enormně navýšené ceny hnojiv z konce roku 2021.

AZOTER® je z toxikologického hlediska látka neškodná a svým složením neohrožuje životní prostředí, disponuje certifikáty pro ekologicky hospodařící podniky. Ve srovnání s ostatními mikrobiálními hnojivy na bázi bakterií obsahuje AZOTER® nejvyšší hustotu zárodků, min. 4.109 KTJ.cm-3. Aplikační dávka AZOTER® na hektar činí 10 litrů, vzhledem k vysoké koncentraci bakterií obsažených ve hnojivě se po jeho aplikaci výrazně zvýší množství bakteriální mikroflóry v půdě. Přípravek AZOTER® obsahuje kromě bakterií i ve vodě rozpustnou celulózu. Azotobacter chroococcum a Azospirillum brasilense se podílejí na asymbiotické fixaci vzdušného dusíku a zpřístupňují jej pro rostliny, Bacillus megaterium na druhé straně se podílí na zpřístupňování fosforu.

Kromě již uváděných pozitiv aplikace AZOTER® ve výživě rostlin a jeho příznivého vlivu na úrodnost půd je nezanedbatelná i jeho druhá stránka a to, jeho využití v biologické prevenci proti běžným chorobám zemědělských plodin t.j. bílé hnilobě (Sclerotinia sclerotiorum) a fuzariózám.

AZOTER SC® obsahuje spóry hub Coniothyrium sp. a AZOTER F® spóry houby Trichoderma atroviride, tím obohacuje půdu o přirozeně se vyskytující druhy mikroorganismů, které zabezpečují předcházení vzniku uvedených chorob.

Kromě běžně používaných ochranných opatření, z nichž nejdůležitější je dodržení osevních postupů s vyloučením hostitelských druhů, je to i pěstování plodin na nezamořených půdách a ničení hostitelských plevelů.

K biologické prevenci proti houbě Sclerotinia sclerotiorum lze využít i antagonistické houby, napr. Coniothyrium sp. a Trichoderma sp., (T. harzianum, T. atroviride). Jsou to jediné parazitické houby schopné efektivně bojovat proti houbě S. sclerotiorum v polních podmínkách. Mykoparazit Coniothyrium sp. produkuje stovky pyknid na povrchu kolonizovaného sklerocia, což vytváří pichlavý, nepravidelný povrch. Obvykle z infikovaného sklerocia vyrůstá několik hyf mycelia. Mykoparazit se šíří konidiemi v půdě. Coniothyrium sp. je saprofytem, ​​který může růst i na odumřelých zbytcích rostlin nebo na umělých živných médiích.

Významný je i antagonistický vztah Azotobactera k některým patogenům, zejména zástupců rodů Fusarium, Alternaria a Penicillium způsobující vážná houbová onemocnění.

Fuzariózy představují vážnou hrozbu při pěstování mnoha polních plodin. Parazitická houba Trichoderma atroviride, která zlepšuje přirozené schopnosti půdy a zároveň posiluje kondici a obranyschopnost pěstovaných plodin, čímž se výrazně snižuje riziko primární infekce kořenové soustavy a následně nadzemních částí rostlin. Trichoderma atroviride má výrazný stimulační vliv nejen na dynamiku růstu rostlin, ale také na odolnost rostlin a to zlepšením obranných reakcí pěstovaných plodin a snížením obsahu mykotoxinů ve finální produkci. Mnozí pěstitelé, kteří s aplikací přípravku AZOTER® mají několikaletou zkušenost, potvrzují, že vlivem jeho použití se výrazně snižuje riziko napadení kořenové soustavy pěstovaných plodin kromě zástupců rodů Fusarium i jiných rodů jako jsou Pythium, Alternária, Rhizoctonia a Botrys, zároveň se zlepšují biologické vlastnosti půd, dochází k obnovení mikrobiálního života v půdě, také se podporuje proces rozkladu organické hmoty v půdě a zlepšuje se vzdušný a vodní režim v půdě, který v konečném důsledku má příznivý vliv na přijatelnost živin z půdy. Proto by se v zemědělské prvovýrobě měl klást důraz na prevenci vůči uvedeným zástupcům rodů, což představuje efektivní řešení z ekonomického hlediska.

Doc. Ing. Ladislav Varga, PhD. , produktový manažér společnosti Azoter Trading s.r.o.

Ing. Jiří Suchodol, obchodní zástupce pro Českou republiku

Aplikace bakteriálního hnojiva AZOTER® s čelním aplikátorem při předseťové přípravě půdy pod kukuřici

Aplikace bakteriálního hnojiva AZOTER® s čelním aplikátorem při předseťové přípravě půdy pod kukuřici