Zpráva výsledků z poloprovozního pokusu z roku 2022

hodnotící účinek ošetření půdy pomocnou půdní látkou (PPL) ve formě koncentrovaného biologického přípravku Azorhiz (obsahuje nesymbiotické bakterie Azotobacter chroococcum, Azospirillum brasilense a Bacillus megaterium a symbiotické inokulační bakterie Rhizobium japonicum a Rhizobium leguminosarum.) se samostatnou přísadou F (obsahuje parazitickou houbu Trichoderma atroviride) a hodnotící účinek rostlinného biostimulantu s hnojivým účinkem Azoter L (obsahuje bakterii Herbaspirillum seropedicae) v pěstební technologii sóji luštinaté.

 

Ing. Tomáš Javor, DiS., Ing. Lenka Beranová, DiS. a kol., AGROEKO Žamberk spol. s r.o.

Jiří Čermák, Farma Čermákovi s.r.o.

Ing. Jiří Suchodol, AZOTER Trading s.r.o.

Charakteristika pokusu: Ověřování biologického přípravku Azorhiz v dávce 10 l/ha s inokulačním účinkem pro kořenový systém rostlin sóji a doplněné samostatné přísady F v dávce 0,1 l/ha s fytopatogenním působením bylo založeno v sušší oblasti ve Lhotě pod Přeloučí, která se nachází v rovinatém terénu v nadmořské výšce 207 m. Pokus byl založen jako poloprovozní metodou prostých dlouhých dílců o velikosti každé parcely 0,54 ha v celkovém počtu 8 parcel včetně kontrolní neošetřené varianty. Půda na pokusném pozemku byla klasifikována jako středně těžká (písčito-hlinitá), genetického původu typu Fluvizem s mírně načervenalou barvou, s převážně dobrými až středně výsušnými vláhovými poměry. Předplodinou pro porost sóji byla ozimá pšenice, u které byla sláma ponechána na pozemku a zapravena orbou. Půda po předplodině (ozimé pšenici) vykazovala dobrý obsah přístupného fosforu, draslíku a hořčíku. Obsah přístupného vápníku byl na pozemku vysoký a podílel se na stabilizaci optimální neutrální půdní reakce (pH) (tab. 1).

Ukazatel P K Ca Mg pH
mg/kg (výluh podle Mehlich III)
Obsah: 111 227 3641 226 6,93
Hodnocení: Dobrá Dobrá Vysoká Dobrá Neutrální

Tab. 1. Základní agrochemické vlastnosti půdy na pozemku před založením pokusu (30. 3. 2022)

Biologický přípravek Azorhiz obsahuje nesymbiotické diazotrofní bakterie poutající vzdušný dusík: Azotobacter chroococcum, Azospirillum brasilense, bakterie podílející se na zpřístupňování fosforu v půdě: Bacillus megaterium a symbiotické inokulační bakterie, které se vyskytují na kořenech sóji Rhizobium japonicum a Rhizobium leguminosarum apoutají převážnou potřebu dusíku rostlinami ze vzduchu (N2). Přípravek byl v postřikové jíše obohacen o přísadu F obsahující parazitickou houbu Trichoderma atroviride, která omezuje rozvoj spór hub rodu Fusarium (dále omezujePythium, Rhizoctonia a Botrytis) a posiluje účinek přípravku v přeměně hemicelulóz a celulóz obsažených v posklizňových zbytcích, a tím dodatečně zpřístupňuje živiny pro pěstované plodiny.

Přípravek Azorhiz byl aplikován pozemním postřikovačem AMAZONE UX 4200 těsně před předseťovou přípravou půdy pro setí dne 4. 5. 2022 v dávce 10 l/ha společně s přídavkem přípravku F v dávce 0,1 l/ha. Dávka postřikové jíchy činila 300 l/ha. Pracovní tlak soustavy postřikovače nepřekročil hranici 2,5 barů pro aplikaci biologických přípravků s vitálním obsahem. Zapravení aplikovaného přípravku bylo provedeno bezprostředně předseťovým kompaktorem pracující do hloubky 4 cm. Poté bylo aplikováno dusíkaté hnojivo Alzon Neo (stabilizovaná močovina, 46 % N) variantně do celkové dávky 0, 25 a 80 kg N/ha. Půda byla dále mírně zpracována přípravnou sekcí secího stroje Horsch, kterou bylo zároveň do meziřádků aplikováno hnojivo Amofos v dávce 30 kg/ha (doplnění do celkové dávky dalších 4 kg N a přívod 16 kg P2O5/ha). Zasetí pozemku bylo provedeno dne 5. 5. 2022 ve výsevku 115 kg/ha (v rozteči řádků 15 cm) při hloubce uložení osiva 3,5 cm. Porost sóji byl založen odrůdou Brunensis (raná). Osivo sóji bylo inokulováno suchou cestou na stacionární mísírně těsně před termínem setí přípravkem HiStick Soy (obsahuje spóry hlízkových bakterií Bradyrhizobium japonicum sp.) v doporučené dávce výrobce (400 g/115 kg osiva). Pro jednu pokusnou parcelu (var. č. 6) byla inokulace osiva vynechána a její zasetí v pokuse proběhlo jako první.

Biologický přípravek Azoter L v dávce 10 l/ha byl aplikován na vzešlý porost sóji ve vyvinutých 3. – 4. listových patrech na stonku dne 15. 6. 2022. Aplikace byla provedena v dávce postřikové jíchy 300 l/ha. Ve variantě č. 8. byl k přípravku přidán hydrogel (polyakrylát) v dávce 1,0 l/ha za účelem ověření prodloužení ovlhčení listů a doby penetrace přípravku s obsahem vitální bakterie Herbaspirillum seropedicae přes kutikulu listů. Pracovní tlak postřikovače nepřevýšil během aplikace 2,5 barů. Přípravek obsahoval kromě endofytní diazotrofní bakterie také mikroprvek bór v dávce 25 g/ha, draslík v dávce 26 g/ha a dusík v dávce 91 g/ha.

Cílem poloprovozního pokusu bylo ověřit účinnost inokulace půdy izolovanými kmeny hlízkových bakterií žijících na kořenech sóji, společně s dodáním do půdy nesymbiotických bakterií poutající vzdušný dusík (N2) a fytopatogenních hub pro ochranu rostlin, a tento účinek porovnat se standardní technologií inokulace osiva hlízkovými bakteriemi včetně posouzení možností úspor dusíkatých a fosforečných hnojiv v pěstební technologii sóji luštinaté. Půda před setím a při setí byla hnojena dusíkem a fosforem pro podporu výživy a růstu porostů v první polovině vegetace, ve které se teprve tvoří hálky hlízkových bakterií na kořenech (tab. 2).

Varianta (č.) Hnojení půdy před setím Ošetření osiva před setím Ošetření půdy před setím Ošetření porostu po vzejití
Hnojivo Dávka živin (kg/ha)
 1) Amofos Alzon Neo 25 N, 16 P2O5 Inokulace HiStick Soy
 2) Amofos

Alzon Neo

80 N, 16 P2O5 Inokulace HiStick Soy
 3) Amofos

Alzon Neo

25 N, 16 P2O5 Inokulace HiStick Soy Azorhiz +F

10 l + 0,1 l/ha

4) Amofos

Alzon Neo

25 N, 16 P2O5 Inokulace HiStick Soy Azorhiz +F

10 l + 0,1 l/ha

Azoter L
10 l/ha
5) 0 N, 0 P2O5 Inokulace HiStick Soy Azorhiz +F

10 l + 0,1 l/ha

6) Amofos

Alzon Neo

25 N, 16 P2O5 Azorhiz +F

10 l + 0,1 l/ha

7) Amofos Alzon Neo 25 N, 16 P2O5 Inokulace HiStick Soy Azoter L
10 l/ha
8) Amofos Alzon Neo 25 N, 16 P2O5 Inokulace HiStick Soy Azoter L + hydrogel
10 l/ha + 1 l/ha

Tab. 2. Design poloprovozního pokusu pro ověření účinnosti biologických přípravků (varianty)

Výsledky s inokulací půdy přípravkem Azorhiz +F a účinnost listového přípravku Azoter L v porostu sóji luštinaté

Byl hodnocen pomocí diagnostických metod výživný stav rostlin během vegetace a vyhodnocena sklizeň včetně výnosotvorných prvků a kvality semene sóji. Bylo zároveň provedeno hodnocení základních agrochemických vlastností půdy před a po aplikaci ověřovaných přípravků pro komplexní posouzení účinku včetně účinku pro následnou plodinu (zpravidla pro ozimou pšenici).

  • Vliv biologického přípravku Azorhiz +F na agrochemické vlastnosti půdy

Půda po založení porostu sóji vykazovala po obilní předplodině střední zásobu dostupného minerálního dusíku (Nmin.) ve výši 41 kg/ha. Půda byla následně hnojena hnojivem Amofos při setí do meziřádků. Zbývající dávka dusíku byla aplikována dříve před vlastním setím ve stabilizované močovině Alzon Neo. Během vegetace byla zjištěna u standardně hnojeného porostu (var. 3) dne 14. 6. zásobenost Nmin. v půdě 147 kg/ha (dobrá zásoba). Je patrné, že reziduální (zbytkové) zásoby Nmin. v půdě při sklizni sóji byly při standardní aplikaci hnojiv s obsahem dusíku (a fosforu) minimálně odlišné v rozpětí 27 – 35 kg/ha (v kategorií malé bezpečné zásoby). Také intenzivně hnojená půda (var. 2) dusíkem pro sóju nevykazovala zvýšená (nebezpečná) rezidua Nmin. v půdě. Potřeba základního hnojení půdy sníženou (doporučenou) dávkou dusíku se ukázala jako vhodná a využitelná porostem sóji.

Půda pod porostem bez aplikace (var. 5) hnojiv před setím vykazovala nejnižší reziduální zásobu Nmin. 22 kg/ha (velmi malá až malá zásoba). Tento porost bez přímého hnojení půdy dusíkem a fosforem a pouze s jejím ošetřením přípravkem Azorhiz využil více dusíku z půdní zásoby až na snížené velmi malé (přirozené) reziduum. Ošetření půdy přípravkem Azorhiz před setím společně se standardní inokulací osiva a hnojením dusíkem a fosforem naopak vykazovalo větší dostupnost dusíku v půdě pro porosty, a tím i ponechané nejvyšší reziduální obsahy Nmin. v půdě (34 – 35 kg/ha). Ponechaná zdánlivě vyšší, a přesto přiměřená rezidua zásoby Nmin. v půdě, jsou dobře využitelná následně vysetou plodinou ozimou pšenicí (obr. 1).

Vliv osetreni pudy pred setim biologickym pripravkem Azorhiz F

Obr. 1. Vliv ošetření půdy před setím biologickým přípravkem Azorhiz +F na reziduální zásobu minerálního dusíku (Nmin.) v půdě při sklizni a zároveň na zásobenost půdy pro následnou ozimou pšenici (profil 0 – 30 cm)

 

Ošetření půdy biologickým přípravkem Azorhiz před setím se projevilo zlepšením půdní reakce (pH půdy).Půda před aplikací přípravku vykazovala v průměru pH = 6,25. Půda bez ošetření přípravkem Azorhiz (var. 1) vykazovala pokles pH téměř o 0,2. Po aplikaci zvýšené dávky dusíku na 80 kg/ha před setím (var. 2) a bez aplikace přípravku Azorhiz vykazovala půda mírné zvýšení pH o 0,03. Po aplikaci přípravku Azorhiz při standardní dávce hnojiv bylo zvýšeno pH půdy o 0,24. Po aplikaci přípravku Azorhiz na půdu a ošetření porostu během vegetace přípravkem Azoter L došlo ke zvýšení pH půdy o 0,09. Bez aplikace hnojiv a pouze po ošetření půdy přípravkem Azorhiz bylo zjištěno zvýšení pH o 0,06. Bez standardní inokulace osiva se zachovaným standardním hnojením a ošetřením půdy přípravkem Azorhiz bylo zjištěno zvýšení pH půdy při sklizni sóji o 0,07. Je patrné, že aplikace půdního biologického přípravku Azorhiz nezpůsobuje okyselení půd (snižování pH), a naopak podporuje v půdě jejich pufrační (tlumivou) schopnost vůči okyselení např. vlivem aplikace hnojiv aj. (obr. 2).

Vliv osetreni pudy pred setim biologickym pripravkem Azorhiz

Obr. 2. Vliv ošetření půdy před setím biologickým přípravkem Azorhiz +F na půdní reakci (pH půdy) při sklizni sóji (profil 0 – 30 cm)

 

2) Vliv biologického přípravku Azorhiz a Azoter L na vegetační a výživný stav rostlin

Porosty vykazovaly po 40 dnech od zasetí vytvoření 2. – 4. listových pater (výška asi 30 – 40 cm) s minimálními rozdíly v jednotlivých variantách ošetření půdy a rostlin. Na půdě bez ošetření (kontrola = 1) před setím přípravkem Azorhiz byla zjištěna hmotnost sušiny nadzemní biomasy 1,6 t/ha. Po aplikaci vysoké dávky dusíku 80 kg/ha pro porost sóji (var. 2) byla zjištěna hmotnost nadzemní biomasy o 6 % vyšší. Po aplikaci přípravku Azorhiz (var. 3 a toho času také var. 4) byla zjištěna hmotnost nadzemní biomasy o 25 % respektive o 31 % vyšší než na kontrole. Po vynechání základní dávky dusíku a fosforu při setí (var. 5) a náhrady výživy rostlin aplikací biologického přípravku Azorhiz byla zjištěna o 6 % vyšší hmotnost nadzemní biomasy než na kontrole. Po aplikaci přípravku Azorhiz a bez souběžného ošetření osiva inokulací (var. 6) vykazoval porost bezmála o 13 % nižší nárůst nadzemní biomasy než kontrola. Je patrné, že v počátku první vegetace sóji vykazoval porost, u něhož byla provedena vynechávka inokulace osiva před setím nejhorší dynamiku nárůstu nadzemní biomasy. Naopak po inokulaci osiva a ošetření půdy inokulačními a dalšími bakteriemi v přípravku Azorhiz vykazoval porost nejlepší podporu růstu již v první polovině vegetace.

Po uplynutí intenzivního růstu a hlavní násady lusků na stoncích byl po 91 dnech od zasetí zjištěn nárůst nadzemní biomasy 9,7 t/ha na kontrolní variantě bez ošetření půdy a porostu. Po aplikaci vysoké dávky dusíku 80 kg/ha (var. 2) vykazoval porost o 37 % vyšší nárůst hmotnosti nadzemní biomasy oproti kontrole. Po ošetření půdy před setím přípravkem Azorhiz (var. 3) byl zjištěn nejvyšší nárůst nadzemní biomasy rostlin. Hmotnost biomasy byla o 73% vyšší než na neošetřené kontrole. Po kombinaci ošetření půdy přípravkem Azorhiz a ošetření porostu po vzejití dne 15. 6. přípravkem Azoter L byla zjištěna o 12 % větší hmotnost nadzemní biomasy oproti kontrole. Po vynechávce základní dávky dusíku a fosforu ve hnojivech při setí a provedení ošetření půdy přípravkem Azorhiz byla zjištěna o 15 % větší hmotnost nadzemní biomasy rostlin. Po vynechávce standardní suché inokulace osiva a po aplikaci přípravku Azorhiz vykazoval porost o necelých 18 % vyšší nárůst nadzemní biomasy oproti kontrole.

Po ošetření porostu během vegetace biologickým přípravkem Azoter L (var. 7) byl zjištěn téměř o 19 % větší nárůst nadzemní biomasy oproti neošetřené kontrole. Po aplikaci přípravku Azoter L v směsi (tank-mix) s dostupným hydrogelem (var. 8) byl zjištěn nárůst nadzemní biomasy po 50 dnech od aplikace o 24 % vyšší než na kontrole. Je patrné, že listové ošetření porostu přípravkem Azoter L obsahující symbiotickou bakterii Herbaspirillum seropedicae žijící ve strukturách listů zlepšuje nárůst nadzemní biomasy. Po společné aplikaci přípravku Azoter L s hydrogelem za účelem prodloužení ovhlčení listů a penetrace účinné složky přípravku kutikulou listů byl účinek na lepší růst nadzemní biomasy ve druhé polovině vegetace o 4 % vyšší (obr. 3).

Vliv osetreni pudy pred setim biologickym pripravkem Azorhiz F

Obr. 3. Vliv ošetření půdy před setím biologickým přípravkem Azorhiz +F a ošetření porostu během vegetace přípravkem Azoter L na dynamiku nárůstu hmotnosti sušiny nadzemní biomasy (průměrná hustota porostu 56 rostlin na m2)

 

Výživa rostlin hlavními makroprvky (N, P, K, Ca a Mg) byla 40. den vegetace porostu minimálně odlišná mezi jednotlivými variantami. Na kontrolní neošetřené parcele byla zjištěna průměrná výživa pro naplnění 97 % optima, tj. optimální stav výživy rostlin v dosažené růstové fázi (2. – 4. listová patra vytvořena). Po aplikaci vysoké dávky dusíku 80 kg/ha (var. 2) byla výživa rostlin makroprvky v průměru na úrovni 102 % optima (v optimu). Stejně tomu bylo po aplikaci přípravku Azorhiz s aplikací (var. 3) i bez aplikace základní dávky dusíku a fosforu při setí (var. 5). Po aplikaci přípravku Azorhiz a počátku aplikace přípravku Azoter L (var. 4) byla výživa makroprvky také v optimu (99 % naplnění optima). Po vynechávce inokulace osiva při setí a ošetření půdy přípravkem Azorhiz před setím (var. 6) byla zjištěna výživa rostlin hlavními makroprvky přesto na úrovni 104 % optima (v optimu). Je patrné, že vyživení porostu bylo velmi vyrovnané i přes vypuštění základní dávky hnojiva nebo standardní inokulace osiva. Výsledky zároveň ukazují na již probíhající účinnost ošetření půdy přípravkem Azorhiz na výživu rostlin v první polovině vegetace podobně jako již bývá započata podpora výživy rostlin standardní inokulací osiva symbiotickými, dusík vázajícími bakteriemi.

Po uplynutí 91 dní od zasetí byla zjištěna výživa rostlina na kontrolní variantě na 97 % naplnění optima pro sledované makroprvky. Výživa rostlin po vysoké dávce dusíku 80 kg/ha (var. 2) byla zjištěna nejnižší pro naplnění 94 % optima (mírný deficit ve výživě). Výživa rostlin po aplikaci přípravku Azorhiz (var. 3) byla na úrovni 97 % optima (v optimu). Výživa rostlin po ošetření půdy přípravkem Azorhiz a zároveň aplikaci listového přípravku Azoter L (var. 4) byla na úrovni 99 % optima (v optimu). Je patrné, že aplikace listového přípravku zlepšila výživu rostlin minimálně. Po vynechávce základního hnojení dusíkem a fosforem a ošetření půdy přípravkem Azorhiz (var. 5) byla přesto výživa rostlin na konci intenzivního růstu a násady lusků na úrovni 98 % optima (v optimu). Po vynechávce standardní inokulace osiva a ošetření půdy přípravkem Azorhiz (var. 6) byla rovněž zajištěna úroveň výživy na 98 % naplnění optima (v optimu).

Po uplynutí 50 dní od ošetření porostu za vegetace přípravkem Azoter L (var. 7) byla zjištěna výživa na úrovni 97 % optima (v optimu). Po ošetření porostu přípravkem Azoter L ve směsi s dostupným hydrogelem byla zjištěna výživa rostlin makroprvky na úrovni 98 % optima (v optimu). Je patrné, že listové ošetření porostů během vegetace samostatně přípravkem Azoter L nebo v kombinace s půdním přípravkem Azorhiz výživu rostlin zlepšilo minimálně (obr. 4).

Vliv osetreni pudy pred setim biologickym pripravkem Azorhiz F 1 1

Obr. 4. Vliv ošetření půdy před setím biologickým přípravkem Azorhiz +F a ošetření porostu během vegetace přípravkem Azoter L na výživný stav rostlin během vegetace (celkem výživa N, P, K, Ca a Mg, naplnění optima = 100 %)

 

Výživný stav rostlin po 40 dnech od zasetí byl velmi dobrý v nadbytkovém optimu až v nadbytku dusíkem, ve středním až hlubokém deficitu fosforem, v nadbytkovém optimu draslíkem, v mírném deficitu až v optimu vápníkem, ve středním až hlubokém deficitu hořčíkem. Výživa rostlin dusíkem byla na kontrole bez ošetření půdy a porostu testovanými přípravky na úrovni 118 % optima (nadbytkové optimum). Po aplikaci vysoké dávky dusíku 80 kg/ha (var. 2) byla výživa rostlin zjištěna na úrovni 130 % optima (v nadbytku). Po aplikaci přípravku Azorhiz (var. 3) byla zjištěna výživa rostlin na úrovni 134 % optimu (v nadbytku). Výživa rostlin dusíkem po aplikaci přípravku Azorhiz na půdu před setím a před připravovanou aplikací přípravku Azoter L během vegetace (var. 4) byla na úrovni 123 % optima (v nadbytku). Výživa rostlin dusíkem po vynechávce základní dávky dusíku a fosforu ve hnojivech při setí a po ošetření půdy přípravkem Azorhiz (var. 5) byla na úrovni 127 % optima (v nadbytku). Po vynechávce inokulace osiva a ošetření půdy přípravkem Azorhiz (var. 6) byla zjištěna výživa rostlina na úrovni 132 % optima (v nadbytku).

Výživa rostlin fosforem byla vyrovnaná v rozpětí 83 – 88 % naplnění optima. Výjimkou byl hluboký deficit fosforu (76 % optima) v rostlinách po aplikaci kombinace přípravku Azorhiz na půdu před setím a Azoter L během první poloviny vegetace (var. 4). Výživa rostlin draslíkem byla rovněž velmi vyrovnaná mezi variantami porostů v rozpětí 110 – 113 % naplnění optima. Výjimkou byl mírně nižší výživný stav (106 % optima) po vynechávce základní dávky dusíku a fosforu při setí (var. 5). Výživa rostlin vápníkem se nacházela v rozpětí mírného deficitu až optima 91 – 98 % na variantě kontrola (var. 1), aplikace vysoké dávky dusíku 80 kg/ha (var. 2), aplikace přípravku Azorhiz (var. 3) a aplikace přípravku Azorhiz a Azoter L (var. 4). Na optimem v rozpětí 102 – 103 % naplnění byla zjištěna výživa vápníkem po vynechávce základní dávky dusíku a fosforu (var. 5) a po vynechávce inokulace (var. 6) při ošetření půdy před přípravkem Azorhiz. Výživa rostlin hořčíkem se pohybovala 85 – 89 % optima. Pouze na kontrole byla zjištěna hluboce deficitní výživa rostlin hořčíkem (77 % naplnění optima). Výživa rostlin bórem byla zlepšena listovou aplikací přípravku Azoter L, po kterém naplňovala 127 % optima (nadbytek). Neošetřené porosty přípravkem Azoter L vykazovaly výživu bórem na úrovni nadbytkového optima (115 – 116 % optima).

Je patrné, že ošetření půdy před setím přípravkem Azorhiz ovlivnilo a zlepšilo výživu rostlin před intenzivním nárůstem biomasy a tvorbou lusků převážně dusíkem.

Vliv osetreni pudy pred setim biologickym pripravkem Azorhiz 1 1

Obr. 5. Vliv ošetření půdy před setím biologickým přípravkem Azorhiz +F a ošetření porostu během vegetace přípravkem Azoter L na výživný stav rostlin ke dni 14. 6. 2022, 40. den po zasetí, BBCH 12-14 (naplnění optimálního stavu výživy = 100 %)

 

Výživa rostlin dusíkem na konci intenzivního růstu a násady lusků po 91 dnech od zasetí byla na úrovni optima, tj. v rozpětí 100 – 105 % naplnění. Výživa tedy nebyla deficitní na žádné variantě ošetření půdy a porostů a ani po cílené vynechávce základní dávky dusíku a fosforu ve hnojivech nebo po vynechávce standardní inokulace osiva. Nejlepší výživa rostlin na úrovni 105 % optima byla v závěru intenzivního růstu ještě zjištěna po aplikaci přípravku Azorhiz (var. 3), po aplikaci přípravku Azorhiz v kombinaci s listovým ošetřením Azoter L (var. 4) a po ošetření listovým přípravkem Azoter L ve směsi s dostupným hydrogelem (var. 8.). Výživa rostlin fosforem vykazovala optimum s naplněním v rozpětí 97 – 103 % v rámci jednotlivých variant. Nejlepší výživa rostlin fosforem byla zjištěna po ošetření půdy přípravkem Azorhiz bez (var. 3, var. 4) i s vynechávkou základní dávky dusíku a fosforu před setím ve hnojivech (var. 5) nebo s vynechávkou inokulace osiva (var. 6). Výživa fosforem byla také nejlepší po aplikaci listového přípravku Azoter L ve směsi s hydrogelem (var. 8). Výživa rostlin draslíkem kolísala mezi variantami porostů široce v rozpětí 111 – 143 % naplnění optima. Na kontrolní variantě (var. 1) byla výživa rostlin draslíkem na úrovni 118 % optima (v nadbytkovém optimu). Stejná byla výživa rostlin draslíkem po aplikaci vysoké dávky dusíku před setím (var. 2) a po aplikaci přípravku Azorhiz s vynechávkou inokulace osiva (var. 6). Lepší výživa draslíkem na úrovni 136 % optima (nadbytkové optimum) byla zjištěna po aplikaci přípravku Azorhiz (var. 3) při zachované inokulaci osiva a základní dávce hnojiv. Po aplikaci přípravku Azorhiz na půdu před setím a následné aplikaci přípravku Azoter L během vegetace (var. 4) byla zjištěna výživa rostlin draslíkem na úrovni 134 % optima (nadbytkové optimum). Na úrovni 143 % optima (vysoký nadbytek) byla zjištěna výživa rostlin draslíkem po aplikaci přípravku Azorhiz před setím s vynechávkou základní dávky dusíku a fosforu ve hnojivech (var. 5). Výživa rostlin vápníkem se pohybovala převážně mezi variantami v rozpětí 71 – 79 %, tj. hluboký deficit. Lepší výživa vápníkem v rozpětí mírného deficitu (90 – 91 % optima) byla zjištěna v porostu kontroly (var. 1), v porostu po aplikaci přípravku Azorhiz a bez souběžné inokulace osiva (var. 6) a po listovém ošetření porostu během vegetace přípravkem Azoter L (var. 7). Výživa rostlin hořčíkem v závěru utváření výnosotvorných prvků byla převážně mezi variantami porostů v rozpětí 69 – 79 % (ve velmi hlubokém až hlubokém deficitu). Lepší výživa hořčíkem na úrovni 86 % optima (střední deficit) se vyskytovala pouze po aplikaci přípravku Azoter L (var. 7). Výživa rostlin bórem byla zjištěna na monitorovaných variantách převážně v rozpětí 77 – 79 % optima (hluboký deficit). Po aplikaci pouze přípravku Azoter L během vegetace bylo zjištěno po 50 dnech od provedení zlepšení výživy rostlin bórem pro naplnění 84 % optima (var. 7) a pro naplnění 91 % (var. 8). Přídavek hydrogelu do přípravku Azoter L se neprojevil v případě bóru lepší výživou rostlin. Výživa rostlin manganem se pohybovala ve hlubokém až středním deficitu (79 – 88 % naplnění optima). Výživu rostlin manganem zlepšilo ošetření půdy přípravkem Azorhiz společně s aplikací hnojiv a se standardní inokulací osiva (obr. 6).

AzorhizVliv osetreni pudy pred setim biologickym pripravkem Azorhiz 1 2

Obr. 6. Vliv ošetření půdy před setím biologickým přípravkem Azorhiz +F a ošetření porostu během vegetace přípravkem Azoter L na výživný stav rostlin ke dni 4. 8. 2022, 91. den po zasetí, BBCH 79-85 (naplnění optimálního stavu výživy = 100 %)

 

Specifický biologický přípravek Azoter L pro aplikaci během vegetace, který kromě přímého vnosu živin následně posiluje příjem dusíku listovou plochou rostlin prostřednictvím endofytní diazotrofní bakterie Herbaspirillum seropedicaebyl aplikován zkušebně s dostupným hydrogelem prodlužující ovlhčení listů a ulpění přípravku na povrchu rostlin. Kontrola porostu již 2. den po aplikaci ukázala zvýšený hnojivý účinek přípravku Azoter L dusíkem a draslíkem po aplikaci s hydrogelem (v dávce 1 l/ha). Tohoto času se jednalo především o zlepšení výživy rostlin přímo vnesenými živinami. Rostliny sóji tímto zvýšily nárůst nadzemní biomasy a ošetření přípravkem Azoter L s hydrogelem tak svědčilo na lepší (prodloužený) průnik kutikulou listů pro ovlhčení a minimální zasychání (vysolení přípravku na povrchu listů, které může být následně smyto dešťovými srážkami). Porosty po ošetření přípravkem Azoter L bez i ve směsi s hydrogelem výrazně zlepšily již 2. den rychlost nárůstu a intenzitu výživy rostlin (tab. 3).

Lepší výživný stav rostlin dusíkem, draslíkem a částečně dalšími prvky po ošetření přípravkem Azoter L ve směsi s hydrogelem byl zjištěn také na konci intenzivního růstu.

 

Azoter L

Azoter L (10 l/ha), 2. den (slabé popálení listů)                                    Azoter L (10 l/ha) + hydrogel (1 l/ha), 2. den (bez popálení)

 

Varianta Růstová fáze (BBCH) Hmotnost sušiny nadzemní biomasy (kg/ha) Dusík Fosfor Draslík Vápník
Obsah v sušině (%) Příjem (kg/ha) Obsah v sušině (%) Příjem (kg/ha) Obsah v sušině (%) Příjem (kg/ha) Obsah v sušině (%) Příjem (kg/ha)
Před aplikací
(-2 dny)
12-14 1568 3,99 82 0,36 7,4 2,57 53 1,69 35
7) 25 N, 16 P + inokulace
+ AZOTER L
14-51 2615 4,49 117 0,39 10,2 2,32 61 2,08 54
8) 25 N, 16 P + inokulace
+ AZOTER L s hydrogelem
14-51 2755 4,34 120 0,35 9,6 2,48 68 1,82 50
Rozdíl po tank-mixu s hydrogelem 140 -0,15 2,2 -0,04 -0,6 0,16 7,7 -0,26 -4,3
Varianta Růstová fáze (BBCH) Hmotnost sušiny nadzemní biomasy (kg/ha) Hořčík Bór Molybden Sodík
Obsah v sušině (%) Příjem (kg/ha) Obsah v sušině (mg/kg) Příjem (g/ha) Obsah v sušině (mg/kg) Příjem (g/ha) Obsah v sušině (mg/kg) Příjem (g/ha)
Před aplikací
(-2 dny)
12-14 1568 0,48 9,9 31,4 64 1,1 2,3
7) 25 N, 16 P + inokulace
+ AZOTER L
14-51 2615 0,64 16,7 57,7 151 4,9 12,9 81 212
8) 25 N, 16 P +
inokulace
+ AZOTER L s hydrogelem
14-51 2755 0,54 14,9 51,7 142 2,5 6,8 124 342
Rozdíl po tank-mixu s hydrogelem 140 -0,10 -1,9 -6,1 -9 -2,5 -6,1 43 130

Tab. 3. Vliv ošetření porostu sóji během vegetace přípravkem Azoter L s podpůrnou látkou hydrogel pro prodloužení ovlhčení listů a zlepšení penetrace biologické složky přípravku přes kutikulu listů na hmotnost sušiny nadzemní biomasy, obsah prvků v sušině a jejich biologický příjem porosty ke dni 17. 6. 2022, tj. 2 dny po aplikaci (po ošetření „na list“)

3) Vliv biologického přípravku Azorhiz a Azoter L na výnos a kvalitu semene

Porost bez ošetření půdy přípravkem Azorhiz před setím a při zachování standardní inokulace osiva a aplikace základní dávky dusíku a fosforu ve hnojivech (var. 1 – kontrola) před setím vykazoval dosažený výnos semene 2,49 t/ha. Po aplikaci vysoké dávky dusíku 80 kg/ha před setím a zachování standardní inokulace osiva (var. 2) byl zjištěn o 9 % (o 0,23 t/ha) vyšší výnos semene oproti kontrole. Po ošetření půdy inokulačním přípravkem Azorhiz, standardním ošetření osiva inokulací a po aplikaci základní dávky dusíku a fosforu do půdy při setí (var. 3) byl dosažen o 11 % (o 0,28 t/ha) vyšší výnos semene než na kontrole. Po ošetření půdy přípravkem Azorhiz, zachování inokulace osiva a aplikace základní dávky dusíku a fosforu a následně v kombinaci s listovým ošetřením porostu během vegetace přípravkem Azoter L (var. 4) bylo dosaženo 9 % (0,23 t/ha) zvýšení výnosu semene oproti kontrole. Bez aplikace základní dávky dusíku a fosforu při setí, zachování standardní inokulace osiva a po ošetření půdy přípravkem Azorhiz před setím (var. 5) vykazoval porost zvýšení výnosu semene o 19 % (o 0,47 t/ha) oproti kontrole. Bez provedení standardní inokulace osiva, po aplikaci základní dávky dusíku a fosforu a po ošetření půdy přípravkem Azorhiz před setím (var. 6) bylo dosaženo 13 % (0,33 t/ha) zvýšení výnosu semene oproti kontrole. Po ošetření porostu přípravkem Azoter L během vegetace, po standardní inokulaci osiva a po základní dávce dusíku a fosforu aplikované při setí (var. 7) bylo dosaženo 17 %(0,42 t/ha) zvýšení výnosu semene oproti kontrole bez listového ošetření. Po aplikaci přípravku Azoter L ve směsi s dostupným hydrogelem (var. 8) byl zjištěn o 28 % (0,70 t/ha) vyšší výnos semene oproti kontrole.

Je patrné, že samostatné ošetření porostů během vegetace přípravkem Azoter L vykazovalo nejvyšší intenzifikační schopnost v produkci semene, zvláště po tank-mixu přípravku s dostupným hydrogelem pro prodloužení ovlhčení a doby penetrace přípravku kutikulou listů, a snížení tím i rizika popálení obrvených listů sóji. Zároveň intenzivní ošetření porostu, a to půdy před setím přípravkem Azorhiz a porostu přípravkem Azoter L, při zachování standardní inokulace a základní dávky dusíku a fosforu ve hnojivech při setí nepřineslo adekvátní přínos v dosaženém výnosu. Porost sóji soubor zlepšujících ošetření již dostatečně nevyužil pro produkci semene. Po ošetření půdy přípravkem Azorhiz bylo dosaženo velmi dobrého výnosu i přes vynechání základní dávky dusíku a fosforu při setí. Podobně je patrné, že lze vynechat pro dosažení zvýšeného výnosu semene standardní inokulaci osiva, pokud byla půda ošetřena před setím inokulačním přípravkem Azorhiz (obr. 7).

Vliv osetreni pudy pred setim biologickym pripravkem Azorhiz F 1 3

Obr. 7. Vliv ošetření půdy před setím biologickým přípravkem Azorhiz +F a ošetření porostu během vegetace přípravkem Azoter L na dosažený sklizňový výnos semene (sklizeno dne 10. 10. 2022)

 

Výnos semene sóji 1) Kontrola 2)
80 N
3) Azorhiz 4)
Azorhiz, Azoter L
5)
0 N, 0 P, Azorhiz
6)
bez inokulace, Azorhiz
7)
Azoter L
8)
Azoter L s hydrogelem
t/ha 2,49 2,72 2,77 2,72 2,96 2,82 2,91 3,19
% 100 % 109 % 111 % 109 % 119 % 113 % 117 % 128 %

Zvýšení výnosu semene bylo dosaženo po aplikaci přípravku Azorhiz před setím, po aplikací přípravku Azoter L během vegetace a po zvýšené dávce dusíku před setím prostřednictvím většího počtu rostlin ve sklizni, částečně vyšším počtem pater s utvořenými lusky, částečně celkovým počtem osemeněných lusků na rostlinách a u nejvyšších dosažených výnosů semene byla zjištěna vyšší hmotnost tisíce semen (HTS).

Na kontrolní parcele (var. 1) bylo zjištěno ve sklizni v průměru 48 ks rostlina na ploše 1 m2. Po ošetření půdy biologickým přípravkem Azorhiz (var. 3 až var. 6) byla zjištěna vyšší hustota porostů v rozpětí počtu 60 – 68 rostlin na m2. Podobně větší hustota porostů byla zjištěna při sklizni po ošetření v době 2. – 4. listového patra přípravkem Azoter L (var. 7 a var. 8) a to v rozpětí v průměru 64 – 72 rostlin na m2. Na hustotu porostů působilo také příznivé zvýšené hnojení dusíkem před setím na dávku 80 kg N/ha (var. 2). Počet pater s utvořenými lusky se pohyboval v rámci všech variant pokusu v rozpětí 8,6 – 11,3 ks na rostlině. Počet pater s utvořenými lusky vyšší než 10 ks byl zjištěn po ošetření půdy před setím přípravkem Azorhiz (var. 3), po ošetření půdy přípravkem Azorhiz v kombinaci s ošetřením porostů přípravkem Azoter L během vegetace (var. 4), po ošetření půdy přípravkem Azorhiz bez souběžné inokulace osiva (var. 6) a po aplikaci listového přípravku Azoter L ve směsi s dostupným hydrogelem (var. 8.). Průměrný počet lusků na patře lodyh byl minimálně odlišný u jednotlivých variant pokusu a pohyboval se v rozpětí 1,6 – 1,8 ks na patro. Průměrný počet lusků na celé rostlině se pohyboval u všech variant pokusu v rozpětí 12,8 – 18,4 ks. Nejnižší počet lusků na rostlině byl zjištěn po vynechání základní dávky dusíku a fosforu s ošetřením půdy přípravkem Azorhiz (var. 5). Naopak vyšší počet lusků na rostlině než 17 ks se vyskytoval po aplikaci přípravku Azorhiz (var. 3), po aplikaci přípravku Azorhiz a po následné aplikaci přípravku Azoter L (var. 4), po ošetření půdy přípravkem Azorhiz a vysetí osiva bez inokulace (var. 6) a po ošetření porostu během vegetace přípravkem Azoter L ve směsi s hydrogelem (var. 8). Průměrný počet semen v luskukolísal podle variant v rozpětí 1,5 – 2,0 ks. Nejnižší průměrný počet semen v lusku byl zjištěn po vynechání základní dávky dusíku a fosforu při setí, se zachováním standardní inokulace osiva a ošetření půdy přípravku Azorhiz před setím (var. 5). Nejvyšší počet semen v lusku byl zjištěn naopak po aplikaci vysoké dávky dusíku před setím (var. 2) a po vypuštění standardní inokulace osiva a ošetření půdy před setím přípravkem Azorhiz (var. 6). Průměrný počet semen na celé rostlině se pohyboval v rozpětí 19,2 – 36,2 ks. Nejnižší průměrný počet semen na celé rostlině byl zjištěn po vynechání základní aplikace dusíku a fosforu při setí, se zachováním inokulace osiva a ošetřením půdy přípravkem Azorhiz (var. 5). Vyšší počet semen na rostlinách než 30 ks byl zjištěn po ošetření půdy přípravkem Azorhiz a souběžně porostu přípravkem Azoter L (var. 4), po aplikaci vysoké dávky dusíku 80 kg/ha před setím (var. 2), po aplikaci přípravku Azoter L ve směsi s dostupným hydrogelem (var. 8) a po aplikaci přípravku Azorhiz a vysetí osiva bez standardní inokulace (var. 6). Hmotnost tisíce semene (HTS) se pohybovala v rámci jednotlivých variant porostů v rozpětí 162 – 191 g. Vyšší HTS než 180 g byla zjištěna u nejvýnosnějších variant porostů. Vyšší HTS než 180 g byla zjištěna po ošetření půdy přípravkem Azorhiz před setím s vynecháním základní aplikace dusíku a fosforu ve hnojivech při setí (var. 5), po aplikaci přípravku Azoter L během vegetace bez (var. 7) nebo ve směsi s hydrogelem (var. 8). Nejvyšší HTS byla zjištěna po ošetření půdy přípravkem Azorhiz před setím s vysetím osiva bez standardního ošetření inokulací (var. 6).

Kvalita semene sóji podle obsahu hlavní složky dusíkatých látek se pohybovala v rámci všech variant pokusu ve velmi úzkém rozpětí. Obsah dusíkatých látek v semenech se pohyboval v rozpětí 44,1 – 45,4 % v sušině (tab. 4). Obsah dusíkatých látek vyšší než 45 % byl zjištěn po ošetření půdy přípravkem Azorhiz bez aplikace základní dávky dusíku a fosforu při setí (var. 5) a po aplikaci přípravku Azoter L ve směsi s dostupným hydrogelem (var. 8). Naopak nejnižší obsah dusíkatých látek v semeni byl zjištěn po aplikaci vysoké dávky dusíku před setím (var. 2), kde nebyla půda ani porost ošetřen testovanými přípravky.

 

Varianta Pořadí výnosu Dosažený výnos semene (t/ha) Počet rostlin ve sklizni (ks/m2) Počet pater s lusky (ks/rostlina) Počet lusků (ks/patro) Počet lusků (ks/ rostlina) Počet semen (ks/lusk) Počet semen (ks/ rostlina) HTS (g) Obsah N-látek (%)
1) 25 N, 16 P + inokulace (KONTROLA) 7. 2,49 48 9,3 1,7 15,8 1,8 28,5 176 44,6
2) 80 N, 16 P
+ inokulace
6. 2,72 62 9,2 1,8 16,6 2,0 33,6 166 44,1
3) 25 N, 16 P + inokulace
+ AZORHIZ + F
5. 2,77 60 11,0 1,6 17,5 1,7 29,6 162 44,6
4) 25 N, 16 P + inokulace +
AZORHIZ + F, + AZOTER L
6. 2,72 60 11,3 1,6 17,9 1,7 31,0 177 44,9
5) 0 N, 0 P +
inokulace +
AZORHIZ + F
2. 2,96 68 8,6 1,6 12,8 1,5 19,2 183 45,3
6) 25 N, 16 P +
bez inokulace + AZORHIZ + F
4. 2,82 60 10,6 1,7 18,1 2,0 36,2 191 44,8
7) 25 N, 16 P + inokulace +
AZOTER L
3. 2,91 64 9,9 1,6 15,8 1,8 28,4 187 44,6
8) 25 N, 16 P + inokulace +
AZOTER L s hydrogelem
1. 3,19 72 10,8 1,7 18,4 1,9 34,7 181 45,4

Tab. 4. Vliv ošetření půdy před setím biologickým přípravkem Azorhiz +F a ošetření porostu během vegetace přípravkem Azoter L na strukturu výnosotvorných prvků a kvalitu semene (dosažený výnos z plochy ze dne 10. 10. 2022, prvky výnosu stanoveny ze sklizňových vzorků rostlin ze dne 27. 9. 2022)

Porosty po ošetření půdy přípravkem Azorhiz, nebo po listovém ošetření během vegetace přípravkem Azoter L a po vysoké dávce dusíku před setím vykazovaly kromě vyšší produkce semene také významně vyšší výnos slámy. Sklizňový poměr výnosu semene a slámy v rámci všech variant pokusu kolísal v rozpětí 1: 1,7 – 2,5. Nejnižší poměr výnosu semene k slámě byl zjištěn po ošetření půdy přípravkem Azorhiz s následnou aplikací během vegetace přípravku Azoter L (var. 4). Střední poměr výnosu semene a slámy 1 : 1,9 byl zjištěn na kontrole (var. 1) a po aplikaci vysoké dávky dusíku 80 kg/ha (var. 2). Širší poměr výnosu semene a slámy 1 : 2,1 vykazoval porost po ošetření půdy přípravkem Azorhiz s vysetím osiva bez standardní inokulace (var. 6). Poměr výnosu semene a slámy 1 : 2,2 vykazoval porost po ošetření listovým přípravkem Azoter L ve směsi s dostupným hydrogelem (var. 8). Širší poměr výnosu semene a slámy 1 : 2,4 vykazoval také porost po aplikaci přípravku Azorhiz (var. 3). Nejširší poměr výnosu semene a slámy 1 : 2,5 vykazoval porost bez aplikace základní dávky dusíku a fosforu při setí a s aplikací přípravku Azorhiz (var. 5). Podobně nejširší poměr výnosu semena a slámy 1 : 2,5 byl zjištěn po aplikaci listového přípravku Azoter L během vegetace (var. 7).

Je patrné, že nejvyšší dosažené výnosy semene ze sklizňové plochy (sklízecí mlátičkou) souviseli s celkovou vyšší produkcí nadzemní biomasy (vyšším výnosem slámy). Nejvyšší výnos slámy s potenciálem pro 9,3 t/ha byl zjištěn po aplikaci vysoké dávky dusíku 80 kg/ha (var. 2). Zde však ze sklizňové plochy nebyl zjištěn nejvyšší výnos semene a lze se domnívat, že vysoká dávka dusíku přispěla k vyšší produkci slámy (pozorováno přebujení porostu). Vysoký potenciál výnosu slámy 8,7 t/ha byl zjištěn po ošetření půdy přípravkem Azorhiz s vysetím osiva bez standardní inokulace (var. 6). Dosažený výnos ze sklizňové plochy zde byl 4. nejvyšší. Po aplikaci přípravku Azoter L ve směsi s hydrogelem během vegetace byl zjištěn potenciál výnosu slámy 8,6 t/ha. Dosažený výnos semene z plochy sklízecí mlátičkou zde byl zjištěn nejvyšší. Výsledky dokumentují potřebu postupného přísunu dusíku a dalších živin pro porosty sóji. Vysoká jednorázová dávka dusíku dosahující 80 kg/ha podporovala produkci slámy a méně skutečně dosažený výnos semene.

Potenciál pro výnos semene se pohyboval v rámci všech variant pokusu v rozpětí 2,5 – 4,9 t/ha. Skutečně dosažený výnos z plochy, tj. ze sklizně sklízecí mlátičkou se pohyboval v rozpětí 2,5 – 3,2 t/ha. Především nebylo celoplošnou sklizní dosaženo potenciálu výnosu semene po aplikaci vysoké dávky dusíku 80 kg/ha (var. 2). V dosaženém plošném sklizňovém výnosu se promítly v rámci všech variant ztráty semene pro opožděnou sklizeň v počátku října (obr. 8).

Vliv osetreni pudy pred setim biologickym pripravkem Azorhiz F 1 4

Obr. 8. Vliv ošetření půdy před setím biologickým přípravkem Azorhiz +F a ošetření porostu během vegetace přípravkem Azoter L na poměr výnosu hlavního (semeno) a vedlejšího (sláma) produktu sóji (sklizňové vzorky rostlin ze dne 27. 9. 2022)

 

Závěry  

Pěstební postup zdánlivě nenáročné plodiny sóji luštinaté lze účelně intenzifikovat začleněním komplexních biologických principů výživy rostlin poskytující porostům pozvolné dodávání dusíku a dalších živin. Ošetření půdy bakteriemi žijící v symbióze s kořenovým systémem sóji a zároveň cílený vnos do půdy nesymbiotických diazotrofních bakterií poutající vzdušný dusíku (N2) zintenzivnily nárůst nadzemní biomasy, zlepšily výživu rostlin během vegetace, a to se v důsledku projevilo významným zvýšením výnosu semene. Dosažený výnos semene sóji byl zvýšen o 0,23 – 0,47 t/ha po ošetření půdy před setím koncentrovaným biologickým přípravkem Azorhiz + F v dávce 10 l/ha (+0,1 l/ha složky F), kterým bylo možné nahradit standardní suchou inokulaci osiva při setí.

Aplikací přípravku Azorhiz s obsahem určených vitálních bakterií bylo rovněž možné nahradit základní jarní hnojení půdy pro sóju „startovací“ dávkou dusíku a fosforu (původně aplikované za účelem zajištění výživy pro období vzcházení do nodulace kořenů hlízkovými bakteriemi) při jarní zásobenosti půdy minerálním dusíkem (Nmin.) 10 mg/kg zeminy (Nmin. = 41 kg/ha) a při dobré zásobenosti půdy přístupným fosforem (P), tj. alespoň 85 mg/kg zeminy.

Velmi efektivní intenzifikační opatření bylo ošetření porostů sóji během vegetace listovým (mimokořenovým) biologickým přípravkem Azoter L v dávce 10 l/ha. Porost po ošetření vykazoval lepší výživu draslíkem a dusíkem, které podpořilo intenzivnější dynamiku nárůstu nadzemní biomasy. Dosažený výnos semene po ošetření porostu přípravkem Azoter L stoupl o 0,42 t/ha. Při použití přípravku Azoter L ve směsi s dostupným hydrogelem pro podporu penetrace vitální bakteriální složky přípravku do listů došlo ke zvýšení výnosu semene o 0,70 t/ha oproti neošetřené kontrole.

Doporučení: 1) Přípravek Azorhiz +F pro ošetření půdy před setím sóji luštinaté je nezbytné okamžitě zapravit do půdy předseťovou přípravou. Pokud je dodržena aplikační dávka 10 l/ha (0,1 l/ha přísady F) a včasné zapravení do půdy před setím lze přípravkem nahradit standardní suchou inokulaci osivapřed výsevem sóji na strukturních, biologicky činných půdách, půdách se slabě kyselým nebo lépe neutrálním pH a na půdách s historií osevního sledu zařazující tuto plodinu.

2) Ošetřením půdy přípravkem Azorhiz +F před setím sóji lze na dobře zásobených půdách fosforem a minerálním dusíkem (zpravidla dosahováno po mírné zimě v semi- a aridních oblastech) nahradit základní „startovací“ dávku dusíku a fosforu ve hnojivech (typu Amofos, NPK aj.) aplikovaných před nebo při setí. Zpočátku porosty bez „startovací“ dávky živin dodaných hnojivy můžou vykazovat horší výživu ale pro dlouhou vegetaci a formování hlavních výnosotvorných prvků v letním období, nevykazovala přímá aplikace dusíku a fosforu zásadní vliv na dosažený výnos semene, při ošetření půdy před setím inokulantem půdy Azorhiz +F.

3) Ukazuje se jako ekonomicky velice efektivní ošetření porostů sóji během počátku vegetace (vyvinuty na hlavní lodyze 3. – 4. listová patra) pomocným biologickým zdrojem dusíku v přípravku Azoter L. Aplikace přípravku je velmi vhodná ve směsi s hydrogelem (v dávce 1 l(kg)/ha) pro snížení rizik popálení listů roztokem (obrvené listy sóji mají minimální ochrannou voskovou vrstvou) a prodloužení ovlhčení listů nezbytné pro zachování vitality účinné látky bakterie Herbaspirillum seropedicae. Lze souběžně doplnit v přípravku Azoter L deficitní výživu rostlin bórem nebo molybdenem na kterou porosty pozitivně reagují ve výnosu. Bór se účastní tvorby poupat, pylu a při kvetení a molybden v metabolismu dusíku získávaného z fixace hlízkovými bakteriemi na kořenech rostlin.

Ekonomické zhodnocení:

Zvláštní předseťové ošetření půdy biologickým přípravkem Azorhiz +F nebo zvlášť provedené ošetření porostů během vegetace biologickým přípravkem Azoter L pomocí polního postřikovače zcela pokrylo vynaložené vícenákladya navíc významně zvýšilo rentabilitu pěstební technologie sóji luštinaté:

Kalkulace (zkrácená) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
kontrola (standard) 80 kg N/ha Azorhiz +F Azorhiz +F, Azoter L 0N, 0P; Azorhiz inokulace, Azorhiz Azoter L Azoter L + hydrogel
Tržní výkon
Výnos semene (t/ha) 2,49 2,72 2,77 2,72 2,96 2,82 2,91 3,19
Výnos semene porovnání 100 % 109 % 111 % 109 % 119 % 113 % 117 % 128 %
Ocenění výkupem (Kč/t) 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000
Tržba (Kč/ha) 37 350 40 800 41 550 40 800 44 400 42 300 43 650 47 850
Variabilní náklady (vícenáklad standardní agrotechniky)
Přípravek Azorhiz +F 10 l/ha (Kč/ha) 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0
Aplikace (300 l vody/ha) (Kč/ha) 0 0 400 400 400 400 0 0
Celkem mezisoučet (Kč/ha) 0 0 1 400 1 400 1 400 1 400 0 0
Přípravek Azoter L 10 l/ha (Kč/ha) 0 0 0 1 000 0 0 1 000 1 400
Aplikace (300 l vody/ha) (Kč/ha) 0 0 0 400 0 0 400 400
Celkem mezisoučet (Kč/ha) 0 0 0 1 400 0 0 1 400 1 800
Dusíkaté hnojivo (Alzon Neo 46 % N) 0 3 300 0 0 0 0 0 0
Aplikace (rozmetadlo) 0 300 0 0 0 0 0 0
Celkem mezisoučet (Kč/ha) 0 3 600 0 0 0 0 0 0
Úspora nákladů v agrotechnice
Druh úspory NP hnojivo Inokulant
Cena úspory (Kč/ha) 0 0 0 0 2 430 570 0 0
Variabilní náklad celkem (Kč/ha) 0 3 600 1 400 2 800 1 400 1 400 1 400 1 800
Příspěvek na úhradu dalších nákladů (VN + FN)
Příspěvek na úhradu (Kč/ha) 37 350 37 200 40 150 38 000 43 000 40 900 42 250 46 050
Rozdíl příspěvku na úhradu (Kč/ha) x -150 2 800 650 5 650 3 550 4 900 8 700

Pozn.: Kalkulace zahrnuje ceny hnojiv podle ceníku platného na jaře 2022, cena práce zohledňuje nárůst vstupů v roce 2022, pomocná látka hydrogel v ceně 1 l = 400 Kč, inokulace v ceně 470 Kč + 100 Kč práce na mísírně = 570 Kč/ha pro výsevek osiva 110 kg/ha. Ocenění semene sóji na základě realizované výkupní ceny roku 2022.

_______________________

Výsledky testovaného biologického přípravku Azorhiz + F a Azoter L byly získány v roce 2022, ze založeného poloprovozního pokusu na realizační farmě, pro objednatele firmu AZOTER Trading s.r.o. Výsledky pokusu byly poskytnuty zástupci realizačního podniku.

V Žamberku dne 13. 12. 2022

 

Fotopříloha

A) Porost sóji luštinaté na počátku dlouživého růstu dne 14. 6. 2022 (2. – 4. listové patro)

Porost soji v obdobi pred osetrenim listovym pripravkem Azoter L v planovane davce 10 lha

Porost sóji v období před ošetřením listovým přípravkem Azoter L v plánované dávce 10 l/ha

B) Porosty sóji luštinaté v intenzivním růstu a prvních květů dne 17. 6. 2022

Porost soji v intenzivnim rustu po osetreni pudy pripravkem Azorhiz v davce 10 lha pred setim a po osetreni porostu behem vegetace pripravkem Azoter L v davce 10 lha

Porost sóji v intenzivním růstu po ošetření půdy přípravkem Azorhiz v dávce 10 l/ha před setím a po ošetření porostu během vegetace přípravkem Azoter L v dávce 10 l/ha

 

C) Porost sóji luštinaté na konci intenzivního růstu, v době dokvétání, dne 4. 8. 2022

Porost soji po osetreni pudy pripravkem Azorhiz v davce 10 lha pred setimPorost sóji po ošetření půdy přípravkem Azorhiz v dávce 10 l/ha před setím

 

Vzorky prumernych rostlin soji odebrane z porostu na konci intenzivniho rustu dne 4. 8. 2022Vzorky průměrných rostlin sóji odebrané z porostů na konci intenzivního růstu dne 4. 8. 2022

 


korenu hlizkovymi bakteriemi u rostlin bez inokulace osiva
Nodulace kořenů hlízkovými bakteriemi u rostlin bez inokulace osiva, po ošetření půdy před setím biologickým inokulantem – přípravkem Azorhiz v dávce 10 l/ha, ze dne 4. 8. 2022

 

Porost soji bez inokulace osiva po osetreni pudy pripravkem Azorhiz v davce 10 lha pred setimPorost sóji bez inokulace osiva, po ošetření půdy přípravkem Azorhiz v dávce 10 l/ha před setím

 

D) Porost sóji luštinaté v době dozrávání ke dni 13. 9. 2022

Porosty soji v obdobi dozravani ze dne 13. 9. 2022 prolehavani porostu

Porosty sóji v období dozrávání, ze dne 13. 9. 2022 (prolehávání porostů)

 

Rostliny soji ve skliznove zralosti na kontrolni variante bez osetreni testovanymi pripravky

Rostliny sóji ve sklizňové zralosti na kontrolní variantě (bez ošetření testovanými přípravky)