psenica ozimna azoter uksup

ÚKSÚP v Bratislave, Matúšková 21, 833 16 Bratislava

Skúšobná stanica Vranov nad Topľou, Lomnická 750, 093 03 Vranov nad Topľou

 

Správa o pokuse pšenice ozimnej-hnojenie bakteriálnym hnojivom Azoter SS Vranov nad Topľou

 

Cieľ pokusu:

Sledovanie vplyvu aplikovaného bakteriálneho hnojiva na:

-výšku dopestovanej úrody pšenice ozimnej

-na zdravotný stav porastov, prípadné zníženie aplikácií fungicídnych prípravkov

 

Pokus s Azoterom bol založený 5.10.2017 a sejba pšenice bola prevedená dňa 6.10.2017. Pred sejbou boli aplikované priemyselné hnojivá DS 60% v dávke 65 kg č.ž./ha, amofos v dávke 40 kg č.ž./ha a LAD v dávke 30 kg č.ž./ha. Na jar sme aplikovali dňa 1.3.2018 LAD v dávke 25 kg č.ž./ha a dňa 18.4.2018 znova LAD v dávke 30 kg č.ž./ha. Výšku úrod ovplyvnilo extrémne teplé počasie a málo zrážok. No aj napriek tomu sme dosiahli pekné úrody aj vďaka Azoteru. Najlepšie výsledky dosiahol variant č.3, ktorý dosiahol o 19,25 % vyššiu úrodu ako kontrola a variant č.2 o 16,12 % (viď tabuľka). Záverom možno  konštatovať,  že  aplikácia  bakteriálneho  hnojiva                 Azoter je opodstatnená a ekonomiky výhodná.

 

Vo Vranove nad Topľou dňa 26.10.2018                                                Ing. Lenko Peter