Zelená pomoc v rastlinnej výrobe

Dr. Kredics László, Körmöczi Péter

Univerzita v Szegede, Fakulta vedeckého pestovania a informatiky, Katedra mikrobiológie

Veľmi často v súvislosti s významnými hubovými chorobami poľnohospodárskych plodín sa objavujú mená zástupcov mykoparazitických húb z rodu Trichoderma, ktoré vytvárajú na živných pôdach silnú kolonizáciu charakteristickej zelenej farby, najmä vďaka ich antagonistickému pôsobeniu.

Z procesov slúžiacich ako základ antagonizmu je bezpodmienečne potrebné spomenúť účinnú schopnosť súperenia a kolonizovania životného priestoru fytopatogénnych húb spôsobujúcich hubové ochorenia rastlín. Popri neustálom boji a súperení nielen o životný priestor, ale aj o zdroj živín resp. o živiny využiteľné a potrebné na životné procesy a účinného biologického boja a ochrany sa v neposlednej miere predpokladá aj výrazné súperenie o mikroelementy.Vďaka dobrej konkurenčnej schopnosti, agresivite  mykoparazitických húb z rodu Trichoderma a ich veľmi rýchlemu a intenzívnemu rastu vytláčajú z koreňovej zóny a z povrchu koreňa rastlín početné skupiny fytopatogénnych húb. Okrem účinnej a dobrej konkurenčnej schopnosti mnohé kmeňe z rodu Trichoderma produkujú rozmanité typy antifungicídnych látok, ktoré buď blokujú a potláčajú rozvoj rôznych pôvodcov chorôb rastlín alebo úplne zničia fytopatogénne huby. Početné kmene z rodu Trichoderma okrem uvedených skutočností majú schopnosť rozpoznať bunkové steny fytopatogénnych húb, rozpustiť ich a následne po preniknutí do vnútro bunkových štruktúr  napadnutých húb využívať ich ako zdroj živín. Kmene z rodu Trichoderma ako paraziti rôznych húb napádajú viaceré kmene  húb, ktoré sú pôvodcami chorôb rastlín vrátane rodov Fusarium, Pythium, Rhizoctonia, Botrytis a Sclerotium, pričom vykazujú antifugálne aktivity a sú schopné zastaviť rast mycélia a produkciu sklerócií a následne ich zničiť.

Okrem spomínaného účinku na fytopatogénne huby zástupcovia rodu Trichoderma sú schopné priamo stimulovať rast kultúrnych rastlín a to na jednej strane priamou tvorbou a produkciou  zlúčenín typu rastlinných hormónov, na druhej strane zlepšením prijateľnosti a využiteľnosti živín pre rastliny. Na uvedenom obrázku je možné sledovať pozitívny vplyv mykoparazitickej plesne Trichoderma na dynamiku rastu klíčiacich rastlín. V rámci pokusu sa do  Petriho misiek umiestnilo 10 vrstiev filtračného papiera. Do Petriho misiek sa aplikovala (obr. 1) destilovaná voda , do dalšej sa použil zriedený roztok hnojovky (obr. 2), a v tretej bol aplikovaný AZOTER F obsahujúci huby Trichoderma atroviridae spolu so zriedeným roztokom hnojovky (obr. 3). Následne na filtračný papier sa umiestnilo 10 zŕn ozimnej pšenice. Po uplynutí jedného týždňa sa zaznamenal najintenzívnejší rozvoj klíčiacich rastlín na variante 3, v Petriho miskách s aplikáciou AZOTERu F s obsahom parazitickej plesne.

Trichoderma – zelená pomoc v rastlinnej výrobe

Obr. 1: 10 ml destilovanej vody

Obr. 2: 10 ml zriedenej hnojovky

Obr. 3: 10 ml zriedenej hnojovky + 1 ml

 

AZOTER F

Je dokázaným faktom, že Trichoderma je schopná aj stimulovať obranné reakcie rastliny, čo v konečnom dôsledku vplýva na celú rastlinu, pričom ošetrenie Trichodermou na úrovni koreňa zabezpečuje ochranu aj pred infekčným tlakom vyvíjaným hubovými chorobami na nadzemnú časť rastlín. Kvôli vytvorenej zlepšenej obranyschopnosti rastlín môže účinok zotrvať viac mesiacov.

Kmeňe z rodu Trichoderma: Trichoderma virens, Trichoderma harzianum, Trichoderma asperellum a Trichoderma atroviridae z hľadiska uvedených pozitívnych vlastností sa výhodne využívajú predovšetkým v biologickej prevencii a v boji ako biofungicíd proti významným fytopatogénnym hubám spôsobujúcim hubové choroby. Pozitívny účinok aplikácie Trichodermi na rastliny sa prejavuje aj stimulačným vplyvom tj. ako rastlinný kondicionér ovplyvňujúci nielen dynamiku rastu rastlín, ale aj  odolnosť rastlín a to zlepšením obranných reakcií pestovaných plodín. Dôležitou súčastou procesu je izolácia špecifických v budúcnosti významných kmeňov Trichodermi a zmapovanie ich vlastností. V prípade Trichodermi môže byť dôležitým ukazovateľom napríklad ich odolnosť voči bežne využívaným fungicídom, čo v konečnom dôsledku môže viesť pri ich spoločnej aplikácii s fungicídnou chémiu k výraznému zníženiu aplikačných dávok fungicídov hlavne pri integrovanom systéme rastlinnej výroby.

V pokusoch nášho institútu s preparátom AZOTER F realizovaného pri bežnom poľnom pestovaní poľnohospodárskych plodín sa jednoznačne potvrdilo, že aplikáciou AZOTERu F sa dosiahne zvýšenie úrod za súčasného zlepšenia zdravotného stavu finálnej produkcie pestovaných plodín.

Výskumný projekt pod číslom TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 sa realizoval v rámci Národného Znamenitého Programu – Domáci poslucháči, vlastné vypracovanie  a fungovanie vyskumného  systému sa uskutočnilo vrámci programu konvergencie patriaceho do kategórie významných projektov.  Projekt sa realizoval za finančnej podpory Európskej Únie a Európskeho Sociálneho Fondu

Dr. Kredics László, Körmöczi Péter

E-mail: kredics@bio.u-szeged.hu

WEB:   http://www2.sci.u-szeged.hu/microbiology/Klhu.htm