Vyhodnotenie účinnosti aplikácie pôdneho mikrobiologického prípravku AZOTER® F a listového biologického prípravku AZOTER® L pri pestovaní kukurice siatej realizovaného Ústavom agronomických vied FAPZ SPU v Nitre v roku 2023

SPU NRSPU FAPZ

 

 

 

 

Doc. Ing. Ivan Černý, PhD., Ústav agronomických vied FAPZ SPU v Nitre

Doc. Ing. Ladislav Varga, PhD., produktový manažér spoločnosti AZOTER Trading s.r.o. 

Charakteristika lokality a pokusného miesta

Poľný experiment zameraný na vyhodnotenie účinnosti mikrobiálnych prípravkov pri pestovaní kukurice siatej (Zea mays L.) sa realizoval v roku 2023 na výskumno-experimentálnej báze Strediska biológie a ekológie rastlín Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Pokusné územie sa geograficky nachádzalo v západnej časti Žitavskej pahorkatiny v nadmorskej výške 170 – 175 m. n. m. Lokalita výskumnej bázy mala charakter roviny s hlinitými pôdami, stredne ťažkými a pôdnym typom – Hnedozem kultizemná (HMa).  Obsah prístupných živín podľa agrochemickej analýzy na pokusnej lokalite vykazoval dobrú zásobu prístupných živín, obsah humusu činil 2,69 % a pH = 7,40. Pokus bol realizovaný v agroklimatickej oblasti veľmi teplej,  s priemerným úhrnom zrážok za mesiace IV. až IX. 320,3 mm.

 

Cieľ pokusu

Cieľom pokusu bolo porovnanie účinnosti bakteriálneho prípravku AZOTER® F (asymbiotické baktérie v kombinácii s mykoparazitickou hubou (Trichoderma atroviride) aplikovaného do pôdy pri predsejbovej príprave pôdy, ako aj  kombinácie pôdnej aplikácie bakteriálneho preparátu AZOTER® F a foliárne aplikovaného mikrobiálneho preparátu AZOTER® L pri rôznych  aplikačných dávkach dusíka (redukcia o 30% resp. 50%) na úrodové parametre kukurice siatej, v porovnaní s kontrolnými variantami a to najmä s variantom hnojeným plnou NPK výživou. Dávka hnojenia pre účely pokusu bola určená na základe agrochemického rozboru pôdy na plné dobilancovanie živín. Týmto pokusom sa sledovalo overenie účinnosti AZOTER® F a AZOTER® L pri redukcii dávok dusíka, ostatné parametre hnojenia (dávky P a K) boli zachované vo všetkých hnojených variantoch v rovnakej výške.

 

Varianty pokusu

Pokus sa realizoval vo viacerých variantoch vrátane kontrolných – nehnojenej a hnojenej plnou dávkou NPK ako aj variantov s aplikáciou AZOTER® F a AZOTER® L pri rôznych dávkach dusíkatého hnojenia. Pokus bol založený v konvenčnej forme pestovania a bol realizovaný v troch opakovaniach. Na variante s plnou dávkou NPK bola dávka dusíka určená na základe predchádzajúceho agrochemického rozboru v rozsahu 285,2 kg N. ha-1. Na variante so zníženou dávkou dusíka o 30% oproti sledovanej plnej dávke N  (dávka N znížená o 85,86 kg.ha-1) sa aplikoval AZOTER® F v štandardnej odporúčanej dávke (10 l.ha-1; 150-200 l H2O, aplikácia pred sejbou s okamžitým zapracovaním do pôdy). Na variante s dávkou dusíka zníženou o 50%  oproti sledovanej plnej dávke N (redukcia aplikácie dávky čistého N o 142,6 kg.ha-1)  bola  použitá aplikácia AZOTER® F v štandardnej odporúčanej dávke (10 l.ha-1; 150 – 200 l H2O, aplikovať pred sejbou s okamžitým zapracovaním do pôdy) a tiež následná aplikácia prípravku  AZOTER® L (10 l.ha-1; 150-200 l H2O, aplikácia v rastovej fáze 6 – 8 listov experimentálnej plodiny).

graf kukurica SPU

Graf: Vplyv bakteriálneho prípravku AZOTER® F a AZOTER® L pri redukcii dusíka v porovnaní s plnou dávkou  NPK na úrodu kukurice siatej

 

Záver

V poľnom experimente na hlinitej stredne ťažkej pôde vo veľmi teplej agroklimatickej oblasti bol sledovaný vplyv bakteriálnych prípravkov AZOTER® F a AZOTER® L pri rôznych dávkach dusíkatého hnojenia na úrodu zrna kukurice siatej, ostatné parametre hnojenia (dávky P a K) sa v jednotlivých hnojených variantoch nemenili. Experimentálne výsledky potvrdili celkovo pozitívny vplyv bakteriálneho prípravku AZOTER® F (predsejbová aplikácia) a kombinácie pôdneho bakteriálneho prípravku AZOTER® F (predsejbová aplikácia) s foliárne aplikovaným mikrobiálnym prípravkom AZOTER® L (aplikácia v rastovej fáze 6 – 8 listov) na formovanie úrody kukurice siatej. Výsledkami sa overil pozitívny vplyv aplikácie prípravku AZOTER® F na živinami primerane zásobenej pôde a to tak na variante jeho kombinácie s plnou dávkou hnojenia NPK, ako aj na variantoch s redukciou dávok hnojenia dusíkom o 30% ako aj o 50% pri kombinácii s listovou výživou AZOTER® L. Relatívne nižší úrodový prínos aplikácie AZOTER® F na variante s plnou dávkou NPK vyplýva z hraničnej schopnosti rastlín prijímať živiny.

Na variante s 30%-nou redukciou celkovej dávky dusíka a aplikácie štandardnej dávky prípravku AZOTER® F bola dosiahnutá úroda zrna kukurice 8,12 t.ha-1, čo v relatívnom percentuálnom vyjadrení predstavovalo navýšenie o 5,04% resp. v hmotnostných jednotkách o takmer 0,4 t.ha-1 v porovnaní s variantom s plnou dávkou NPK hnojenia (úroda 7,73 t.ha-1), pri súčasnej úspore dávky dusíka o 85,86 kg.ha-1.

Na variante s 50%-nou  redukciou celkovej dávky N a kombinácii pôdnej aplikácie AZOTER® F a listovej aplikácie prípravku  AZOTER® L sme zaznamenali takmer identickú úrodu zrna kukurice (7,80 t.ha-1) ako na variante s plnou dávkou NPK, pri súčasnej úspore dávky dusíka 142,6 kg.ha-1, čo v konečnom dôsledku predstavuje nezanedbateľnú  finančnú úsporu.

 

Mikrobiálny život v pôde resp. početnosť a zloženie mikroorganizmov ovplyvňuje všetky životne dôležité procesy v pôde, počnúc úrodnosťou pôdy až po odolnosť kultúrnych rastlín voči chorobám. Pôsobením bakteriálneho prípravku AZOTER® F dochádza k neustálemu zásobovaniu rastlín dôležitými makro a mikrobiogénnými prvkami spolu s rastovými fytohormónmi a vitamínmi pre rastliny prijateľnej a okamžite využiteľnej forme schopnej efektívne sa zapojiť do látkového metabolizmu rastliny. Straty živín prostredníctvom kvapalných a plynných strát sú eliminované.  V dôsledku obnoveného mikrobiálneho života v pôde a intenzívnou bakteriálnou činnosťou v procese metabiózy sa urýchli rozklad pozberových zvyškov rastlín  anorganických látok v pôde, čo vedie k zlepšeniu vzdušného a vodného režimu v pôde a zároveň sa zvyšuje využiteľnosť  aplikovanej minerálnej výživy a existujúcej zásoby živín v pôde. Mnohí pestovatelia nielen na Slovensku ale aj v zahraničí majú už dlhoročné pozitívne skúsenosti s aplikáciou AZOTER®.

 

Pokus bol realizovaný v spolupráci: AZOTER Trading s.r.o. Dúbravská 2, 841 04 Bratislava, Slovensko