Využitie bakteriálnych hnojív AZORHIZ® a AZOTER® L v systéme pestovania a výživy výkonných ďatelinotrávnych miešaniek

Ing. Norbert Britaňák, PhD.1), RNDr. Ľubomír Hanzes, PhD.1), Ing. Daniel Rataj, PhD.2), Ing. Iveta Ilavská, PhD.1)

 

1) NPPC-VÚRV – ÚTPHP, Banská Bystrica

2) AZOTER Trading s.r.o., Bratislava

 

Pokus bol založený  v katastri obce Liptovská Teplička, v nadmorskej výške 960 m. Pôdnym typom na stanovišti je rendzina typická (piesočnatohlinitá). Plocha pokusu bola osiata ďatelinotrávnou miešankou (ĎTM), pozostávajúcou z medzirodového hybridu tráv (Hyperon) a diploidnej ďateliny lúčnej (Ganymed), v pomere 60 : 40 v prospech trávneho druhu.

 

Experiment bol založený v troch opakovaniach a piatich variantoch:

  1. Kontrola (N30 P30K45) – konvenčný spôsob zakladania ĎTM,
  2. AZORHIZ® + (P30K45),
  3. AZORHIZ®,
  4. AZORHIZ® + AZOTER® L (Herbaspirillum seropedicae),
  5. AZORHIZ® + (P30K45) + AZOTER® L.

Tesne pred výsevom sa aplikovala pôdna pomocná látka AZORHIZ® (varianty 2 – 5). Priemyselné hnojivá sa v prvom roku aplikovali až po vyriadkovaní porastov a v ďalších dvoch rokoch v jarnom období. Listové hnojivo AZOTER® L (varianty 4 a 5) bolo aplikované v čase vytvorenia dostatočnej listovej plochy ĎTM.

 

Vplyv AZORHIZ®-u sa prejavil už v prvej kosbe, v roku založenia pokusu. Vplyvom aplikácie prípravku došlo k rozvoju ďateliny lúčnej a tiež potlačeniu burín (v porovnaní s kontrolou). Zároveň mikroorganizmy sprístupnili rastlinám fosfor v pôde (+3,76 mg.kg-1), z jeho inak nedostupných foriem. V ďalších dvoch produkčných rokoch použitie AZOTER® L, v kombinácií s AZORHIZ®, zvýšilo efektivitu aplikovaných živín, pričom nastalo zvýšenie produkcie sušiny o 12,93 % (Graf 1). Účinnosť oboch prípravkov podčiarkuje aj fakt, že oproti kontrole, nebola v týchto porastoch použitá štartovacia dávka dusíka v roku sejby. Pri variante AZORHIZ® + PK sa produkčný nárast výrazne neprejavil, avšak pri oboch zásahoch sa zvýšila koncentrácia NL v sušine fytomasy, oproti kontrolnému porastu (Graf 1). Z hľadiska koncentrácie dusíkatých látok (NL) v sušine sme zaznamenali ich nárast (oproti kontrole) a to pri všetkých ošetrených porastoch (var. 2, 3, 4, 5) (Graf. 2). Zvýšený obsah NL v porastoch bez aplikácie minerálnych hnojív (var. 3, 4), poukazuje na uplatnenie testovaných prípravkov z hľadiska výživy zvierat nielen v konvenčnom, ale aj ekologickom poľnohospodárstve.

Graf 1 Miešanky
Graf 2 Miešanky

Záver

Počas trojročnej experimentálnej periódy sme testovali účinnosť bakteriálnych hnojív AZOTER® L a AZORHIZ®  pri pestovaní viacročných ďatelinotrávnych miešaniek. Už v roku sejby  mali symbiotické i nesymbiotické baktérie (AZORHIZ®,) pozitívny vplyv v pôdnom prostredí na sprístupnenie živín. Význam oboch prípravkov spočíva vo zvyšovaní efektivity aplikovaných živín v konvenčnom poľnohospodárstve. Okrem ďalších benefitov prispievajú tieto produkty tiež k stabilite úrod a zvyšovaniu kvality krmu (najmä obsahu dusíkatých látok), a to aj v podmienkach ekologického režimu poľnohospodárskej výroby.

Obr. 1 Experiment s ďatelinotrávnymi miešankami

Obr. 2 Porast s aplikáciou AZORHIZ® a AZOTER® L